Text

2024-03-26

Förändringsledarskap för mångfald och gynnsamma stadieövergångar

Lärare och skolledare i Trosa kommun samverkar med forskare från avdelningen för specialpedagogik vid Mälardalens universitet för att undersöka centrala faktorer i arbetet med att möta mångfald bland deras elever. Forskningsprojektet kommer även att bidra med förståelse för villkoren kring lärares arbete med övergångar och huvudmannens stöd till eleverna vid dessa övergångar.

Syfte och forskningsfrågor

Projektets syfte är att i samverkan mellan skolhuvudmannen, förskole- och skolledning samt skolpersonal och forskare undersöka centrala faktorer i kommunernas arbete med att möta mångfald bland deras elever. Syftet genererar följande forskningsfrågor:

  • Vad kännetecknar skolors arbete med att möta mångfald bland deras elever på individ-, grupp- och organisationsnivå?
  • Vad kännetecknar huvudmannens arbete med stöd till elever i övergångar mellan förskola, grundskola och gymnasium?
  • Vad kännetecknar rektorers förändringsledarskap i skolornas arbete i att möta mångfald bland deras elever?

Samverkansparter

Yrkesverksam personal och elever i Trosa kommun. Projektet leds av Anna-Lena Andersson, lektor i didaktik vid Mälardalens universitet.

Tidsomfattning

Planering, etikprövning och inledning av datainsamlingen startades under HT23. Fortsatt datainsamling samt presentation av delresultat under VT24 och HT24. Dataanalys och redovisning sker under VT25.

Projektets bakgrund

Skolan står inför svårigheter i att organisera utbildning och stöd för elever med varierande förutsättningar och förkunskaper, både internationellt och nationellt. Skolans organisation av stöd på flera nivåer ses som en viktig del att möta elevernas ofta komplexa behov.

Jämförande studier visar att länder inte lyckas kompensera för elevers varierande socioekonomiska bakgrunder tillräckligt väl (Lee m.fl., 2022). Vid ökad global migration betonas behovet av att samhällen erkänner och drar nytta av super-diversitet, där olika kulturella och språkliga bakgrunder ses som en tillgång (Institute of Research into Superdiversity, IRiS, 2021).

Det fria skolvalet i kombination med fristående skolor kan leda till skolsegregation (Ambrose, 2018), vilket påverkar möjligheten för elever med olika bakgrunder att mötas. Det kan även minska lärarnas erfarenhet av att anpassa undervisningen för mångfald. Internationella studier indikerar även brister hos lärare i kunskap och kompetens för att undervisa elever med olika behov (Guerra m.fl., 2017; Migliarini m.fl., 2019; Gheyssens m.fl, 2022).

Skolledningens roll och ansvar, särskilt med fokus på förändringsledarskap via systematiskt kvalitetsarbete, betonas som viktigt för att möta mångfald på både klassrums- och organisationsnivå (Ljungqvist & Kherzi, 2020). Elevhälsan och den specialpedagogiska personalen har en avgörande roll i att organisera arbetet med att tillgodose stödet till elever (Klang m.fl., 2017). Även övergångar mellan skolstadierna har identifierats som en kritisk faktor enligt Skolverket (2020).

Detta forskningsprojekt syftar dels till att fokusera på skolors arbete med mångfald på såväl klassrums- som organisationsnivå, dels till att bidra med förståelse för villkoren kring lärares arbete med övergångar och huvudmannens stöd till elever vid dessa övergångar.

Projektarbetet

Projektet kommer att genomföras som en fallstudie och flera metoder kommer att användas för att samla in data:

  • Elevenkäter genomförs avseende uppfattningar om lärmiljöer (enkäten Klassrumsmiljö).
  • Elevstatistik avseende måluppfyllelse vid nationella prov i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik (åk 3, 6 och 9) via Skolverkets statistikdatabas SALSA (på gruppnivå) och via Statistikmyndigheten (på elevnivå).
  • Fokuserade gruppintervjuer med lärare och elevhälsopersonal avseende skolpersonalens erfarenheter av att skapa tillgänglighet i klassrumsmiljöer samt stöd till elever i samband med skolövergångar.
  • Individuella intervjuer med rektorer avseende organisation kring särskilt stöd och anpassningar, elevhälsoarbete och skolledning.

Projektets förväntade resultat

Deltagarna i projektet kommer att reflektera och kritiskt granska sin praktik. Genom att synliggöra och stärka lärarnas kompetens och förmåga att leda och organisera undervisning av barn och unga med olika bakgrunder, kan projektet hjälpa till att tillgodose deras varierande behov och främja stadieövergångar samt upprätthålla varje barns rätt att lyckas. Genom medskapande processer mellan rektorer, specialpedagoger/speciallärare, lärare och forskare kan projektet stärka graden av forskningsanknuten skolutveckling och främja en lärmiljö där alla barn och unga kan nå sin fulla utvecklingspotential och uppnå högre måluppfyllelse

Projektets resultat kommer även att bidra till att utveckla kvaliteten inom lärarutbildningen genom att resultaten omsätts till föreläsningar i berörda program. Resultaten vad gäller skolhuvudmännens arbete med förändringsledning är också särskilt relevanta för studerande vid masterprogrammet i didaktik och vid fortbildningsinsatser inom ramen för uppdragsutbildning.

Resultatspridning

Presentation av forskningsresultaten sker både under projektets gång och vid avslutningen för de inblandade parterna på både lokal och huvudmannanivå. Resultaten publiceras även genom vetenskapliga artiklar både nationellt och internationellt, och kommuniceras i samband med en konferens som anordnas av Mälardalens kompetenscentrum för lärande.

Delar av den forskning som ligger till grund för projektet:

Ambrose, A. (2016). Att navigera på en skolmarknad: en studie av valfrihetens geografi i tre skolor Öppnas i nytt fönster. (PhD dissertation, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholm University).

Gheyssens, E., Coubergs, C., Griful-Freixenet, J., Engels, N. & Struyven, K. (2022). Differentiated instruction: the diversity of teachers’ philosophy and praxis to adapt teaching to students’ interests, readiness and learning profiles. International Journal of Inclusive Education Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 26(14), 1383–1400. Länk till annan webbplats.

Guerra, F., Tiwari, A., Das, A., Cavazos Vela, J. & Sharma, M. (2017). Examining Teachers’ Understanding of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Research in Special Educational Needs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 17(4), 247–256.

Institute of Research into Superdiversity Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., IRiS, (2021)

Klang, N., Olsson, I., Wilder, J., Lindqvist, G., Fohlin, N. & Nilholm, C. (2020). A Cooperative Learning Intervention to Promote Social Inclusion in Heterogeneous Classrooms. Frontiers in Psychology. 11. 10.3389/fpsyg.2020.586489

Lee, K. H., Nachum, O., Yang, M. S., Lee, L., Freeman, D., Guadarrama, S., ... & Mordatch, I. (2022). Multi-game decision transformers. Advances in Neural Information Processing Systems, 35, 27921-27936.

Ljungqvist, H. & Khezri, R. (2020). Förändringsledning i praktiken: mod att leda skola. Liber.

Migliarini, V., Stinson, C. & D’Alessio, S. (2019). “SENitizing” migrant children in inclusive settings: exploring the impact of the Salamanca Statement thinking in Italy and the United States. International Journal of Inclusive Education Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 23(7-8), 754–767.

Skolverket (2020). Betyg och stöd från årskurs 6 till årskurs 9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..