Text

Om Pedagog Mälardalen

Pedagog Mälardalen är en digital mötesplats för dig som är yrkesverksam i förskola och skola i Sörmland och Västmanland samt lärarstudenter, lärarutbildare och forskare vid Mälardalens universitet. Webbplatsens syfte är att bidra till ökat lärande, pedagogisk utveckling och samverkan mellan skolhuvudmännen och lärosätet i regionen.

Pedagog Mälardalen drivs av Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) som är Mälardalens universitets plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap. På webbplatsen presenteras forskning, kostnadsfri fortbildning, undervisningsexempel och resurser för undervisning. Det är möjligt att som yrkesverksam i regionen bidra till innehållet genom att till exempel berätta om den egna undervisningen, tipsa om innehåll eller kommentera andras inlägg. Pedagog Mälardalen finns på Facebook och ingår i ett nätverk av andra pedagogsajter runt om i Sverige.

Besök Pedagog Mälardalen på Facebook Länk till annan webbplats.

Pedagogsajter i Sverige

Bidrag till Pedagog Mälardalen

Om du vill bidra till Pedagog Mälardalens innehåll skickar du ett mejl till redaktionen och berättar om din idé.

Pedagog Mälardalen förvaltas av Mälardalens universitet som är en statlig myndighet. Handlingar som kommer till eller skapas på universitetet är därför allmänna handlingar och de som inte omfattas av sekretess är dessutom offentliga. Eftersom den som begär det har rätt att ta del av offentliga handlingar är det viktigt att känna till vad som gäller när du till exempel skickar mejl eller material till Pedagog Mälardalen. Se tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Redaktionen

Pedagog Mälardalens redaktion består av:
Verksamhetsledare för MKL, Jessica Götberg
Redaktör, Pia Ekholm Johansson

Mejladress: pm@mdu.se
Telefon: 021-10 13 00

I följande texter framgår vilka riktlinjer som satts upp för Pedagog Mälardalen, hur vi behandlar personuppgifter och kakor, information om allmänna handlingar samt en tillgänglighetsredogörelse.

Pedagog Mälardalen drivs inom ramen för samverkansplattformen Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL). Webbplatsen syftar till att bidra till ökat lärande, pedagogisk utveckling för och samverkan mellan yrkesverksamma i förskole- och skolverksamhet, lärarstudenter, lärarutbildare och forskare. De styrdokument som är centrala för förskole- och skolverksamhet, lärarstudenter, lärarutbildare och forskare utgör utgångspunkt för det strategiska och praktiska arbetet kring Pedagog Mälardalen. I följande text redogörs för de riktlinjer som gäller för arbetet vilka är styrande för vad som ska publiceras på webbplatsen.

Syfte

Innehållet på Pedagog Mälardalen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det uttalade syftet för webbplatsen är att den ska

 • fungera som en digital mötesplats för förskola, skola och lärarutbildning i Sörmland och Västmanland samt
 • skapa förutsättningar för samverkan mellan de olika parterna, synliggöra, stödja och inspirera till lärande och pedagogisk utveckling.

Intressenter och användare

Pedagog Mälardalens intressenter delas upp i tre grupper utifrån förväntat intresse av och påverkan på webbplatsens innehåll.

Kärnintressenter har intresse av att skapa förutsättningar för god samverkan och pedagogisk utveckling i regionen genom Pedagog Mälardalen och är styrande för samverkansplattformen MKL. Kärnintressenterna utgörs av MKL:s styrgrupp.

Primärintressenter har intresse av Pedagog Mälardalens innehåll samt en vilja att påverka det. De utgörs av följande:

 • Yrkesverksamma i förskole- och skolverksamhet i Sörmland och Västmanland,
 • lärarstudenter, lärarutbildare och forskare på Mälardalens universitet.

Sekundärintressenter har lågt intresse av innehållet på Pedagog Mälardalen men kan indirekt påverkas av det. Barn, elever och vuxenstuderande i regionerna Sörmland och Västmanland utgör denna grupp.

Mål och vision för arbetet med Pedagog Mälardalen

Målen för Pedagog Mälardalen är att kärn- och primärintressenter upplever att plattformen:

 • skapar goda förutsättningar för samverkan,
 • synliggör samverkansaktiviteter,
 • bidrar till ett vetenskapligt förankrat och användbart innehåll för lärande och pedagogisk utveckling,
 • bidrar till användarnas interaktion genom möjligheten att dela innehåll.

Visionen är att Pedagog Mälardalen ska vara en digital mötesplats som inspirerar till lärande, pedagogisk utveckling och samverkan mellan yrkesverksamma i förskole- och skolverksamhet, lärarstudenter, lärarutbildare och forskare.

Avgränsningar

Pedagog Mälardalen gör inte reklam för företag som säljer produkter eller tjänster av kommersiellt slag. Om kommersiella produkter nämns, exempelvis analoga och digitala läromedel eller pedagogiska möbler och saker, är inte avsikten att göra reklam för dem utan att förtydliga ett pedagogiskt innehåll. Bildmaterialet som används kommer i största möjliga mån vara fria från varumärken och där de framträder är syftet att visa en miljö eller aktivitet, inte produkten.

När det gäller recensioner av böcker eller läromedel kommer en nyanserad bild ges utifrån recensentens läsupplevelse.

Inlägg som publiceras grundas i undervisningsexempel, en utvecklingsprocess, ett problem eller en frågeställning och det är vad som i första hand ska belysas. Det kommer av den anledningen inte att publiceras nyheter om pristagare i samband med klasstävlingar eller andra utmärkelser. Om detta sker är det processen och vägen till utmärkelsen som sätts i fokus och priset som ett resultat av detta.

Skribentens ansvar och möjlighet till stöd

De pedagoger som vill beskriva sin yrkesvardag inifrån välkomnas att göra det i blogg- eller podd- och vloggform. För att upprätthålla god kvalitet på inläggen ges stöd i form av tydliga instruktioner. Det sker också en genomläsning av redaktören innan publicering för att garantera att riktlinjer, lagar och tillgänglighetskrav följs. Innehållet i inlägget ansvarar bloggaren, poddaren eller vloggaren för och det undertecknas därför med dennes namn. Om en yrkesverksam eller organisation ifrågasätts eller kritiseras av en skribent kommer den eller de som kritiserats ges möjlighet att replikera innan publicering.

Redaktionens ansvar

Allt material som publiceras går genom Pedagog Mälardalens redaktion. Rutiner för publicering har upprättats och tillgängliggörs för användarna på webbplatsen i ovanstående text samt i separata instruktioner för bloggare, vloggare och poddare.

Redaktionen ansvarar för att granska inlägg och kommentarer i syfte att hindra publicering som strider mot EU:s dataskyddsförordning (GDPR), lag (2003:307) om förbud mot diskriminering, lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor samt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Redaktionen är, i enlighet med gällande rätt, skyldig att ta bort innehåll som avser olaga hot, olaga integritetsintrång, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, offentlig uppmaning till terrorism/särskild allvarlig brottslighet och intrång i upphovsrätt/rättighet.

Inläggen kommer att granskas manuellt innan publicering med utgångspunkt från följande frågeställningar:

 • Gynnar inlägget, aktiviteten eller evenemanget lärande, pedagogisk utveckling eller samverkan inom en viss yrkeskategori eller ett visst ämne i Sörmland och Västmanland?
 • Är evenemanget kostnadsfritt eller vid kostnad, anordnat av MKL:s parter?
 • Är syftet med publiceringen ickekommersiellt?
 • Håller inlägget god läsbarhet enligt svenska språk- och skrivregler?
 • Innehåller inlägget uppgifter om barn, kränkningar, känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter eller annat olagligt innehåll av det slag som nämns i ovanstående stycke?
 • Har skriftligt samtycke (via mejl) om publicering av namn, arbetsplats, bild och ev. mejladress erhållits?

Redaktionen ansvarar också för att kontinuerligt kommunicera med MKL för att ge information kring Pedagog Mälardalens strategiska och praktiska arbete.

Redaktionen ansvarar slutligen för att med regelbundenhet genomföra, analysera, dokumentera och redovisa användarundersökningar och besöksstatistik. Med utgångspunkt från resultaten utvärderas och omarbetas Pedagog Mälardalens innehåll för att tillgodose användarnas behov.

Pedagog Mälardalen behandlar personuppgifter i ärendehanteringen genom mejlkontakter, administration av inkommet material och i personliga kontakter med dem som utgör målgrupperna för webbplatsen.

I de publiceringar som görs på webbplatsen i form av nyheter, artiklar, reportage och läsarbidrag finns uppgifter om bl.a. namn, arbetsplats, utbildning, mejladress, bild och röst. De inlägg som läsarna själva bidrar med ansvarar Pedagog Mälardalens redaktion för att granska innan publicering avseende läsbarhet och personuppgiftsbehandling. Det innebär att det inför publicering säkerställs att inga känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter (vuxnas och barns/ungas) avslöjas i text-, video-, ljudinlägg eller kommentarer.

Mälardalens universitet behandlar personuppgifter på webbplatsen Pedagog Mälardalen för ändamålet akademiskt skapande eller journalistiska ändamål i enlighet med artikel 85 i EU:s dataskyddsförordning samt 1 kap. 7 § 2 st. i lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GPPR). Det innebär att många bestämmelser i GDPR inte är tillämpliga för behandling av personuppgifter på Pedagog Mälardalen. Om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till Mälardalens universitets dataskyddsombud.

Kontakta Mälardalens universitets dataskyddsombud genom att mejla dso@mdu.se

Personuppgiftsbehandling i samband med anmälan till utbildningar

Anmälningar till utbildningar som länkas från kalender eller nyhetsinlägg sker via anmälningsformulär som respektive aktör ansvarar för. Denna personuppgiftsbehandling faller därmed under aktörens ansvar. Exempel på aktörer förutom MKL är skolhuvudmän, region Sörmland och Västmanland, Mälardalens universitet, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Universitets- och högskolerådet. Ta kontakt med respektive aktörs dataskyddsombud vid eventuella frågor.

Pedagog Mälardalen använder kakor för att kunna användaranpassa innehållet och rikta relevant information till olika besökargrupper, samla in och analysera besöksstatistik och för visning av externt innehåll (exempelvis videoklipp).

Läs om Pedagog Mälardalens använding av kakor på Mälardalens universitets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte accepterar användning av kakor kan funktionen stängas av i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Pedagog Mälardalen förvaltas av Mälardalens universitet som är en statlig myndighet. Handlingar som kommer till eller skapas på universitetet är allmänna handlingar. De handlingar som inte omfattas av sekretess är offentliga. Alla har rätt att ta del av offentliga handlingar vilket är bra att känna till när du till exempel skickar mejl eller material till Pedagog Mälardalen.

Allmänna handlingar hanteras i enlighet med aktuell arkivlagstiftning (1990:782) och tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt riksarkivets föreskrifter. I de fall allmänna handlingar ska gallras så styrs detta av universitetets dokumenthanteringsplaner samt gallringsbeslut. Allmänna handlingar sparas mellan fem år och permanent i universitetets arkiv.

Vår önskan är att så många som möjligt ska kunna använda Pedagog Mälardalen, därför strävar vi efter att uppnå god tillgänglighet enligt lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är dock medvetna om att delar av webbplatsen kan förbättras ytterligare. Nedan beskrivs eventuella tillgänglighetsproblem, hur du kan rapportera brister till oss, hur tillsyn sker och hur webbplatsen testats.

Test av webbplatsen

Under uppbyggnaden av Pedagog Mälardalen har tillgängligheten kontinuerligt testats och åtgärdats med hjälp av den tillgänglighetsmanual för tillsyn som tillhandahålls av Myndigheten för digital förvaltning enligt lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Det kommer att kontinuerligt ske tester och uppdateringar för att upprätthålla god tillgänglighet på webbplatsen.

Redogörelse om otillgängligt innehåll

Videomaterial är för närvarande inte syntolkat.

Alla PDF-filer är inte tillgänglighetsanpassade.

Rapportering av brister i webbplatsens tillgänglighet

Meddela redaktionen om du upptäcker brister i tillgängligheten som inte är beskrivna på denna sida, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi görs medvetna om problemet. Behöver du innehåll från pedagogmalardalen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du även i detta fall kontakta redaktionen. Svarstiden är maximalt 2 arbetsdagar.

Läs mer om undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service på digg.se Länk till annan webbplats.

Kontakta redaktionen för att ta del av otillgängligt innehåll genom att mejla pm@mdu.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Formulär för anmälan om bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.