Text

2024-03-19

Givande utbytesverksamhet med Åbo akademi i förskollärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning

Att ta del av hur undervisningen bedrivs i ett annat land har varit en positiv och berikande erfarenhet både för studenterna och personalen, menar Monica Jansson som arbetar som rektor på Bäckby norra förskola i Västerås.

Bäckby norra förskola i Västerås är en stor enhet med plats för cirka 120 barn, från de allra yngsta till de som fyller sex år och ska börja i förskoleklass. Här har Monica Jansson arbetat som rektor sedan 2012. Anna Lindström och Mitra Shahmiri är båda legitimerade förskollärare, utbildade handledare och har arbetat på förskolan sedan 2017 respektive 2021. Förskolan är uppdelad i fyra arbetslag om sex pedagoger som ansvarar för barn i tre olika åldersgrupper. Under samma tak finns dessutom en resursavdelning för barn med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Enheten, med nära 30 anställda, har hög andel behörig personal.

-Vi saknar bara två förskollärare för att uppnå målet som Västerås stad har om 50 procent behörighet, säger Monica. Majoriteten av förskollärarna är också handledarutbildade och det är jag väldigt stolt över.

Personalen på Bäckby norra förskola i Västerås har gedigen erfarenhet av att utbilda framtidens förskollärare och ett stort antal studenter från Mälardalens universitet (MDU) har fått sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) här. Studenterna får placering i övningsförskolor i de kommuner MDU har avtal med. Därigenom ges studenterna möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken under utbildningens 20 veckor långa VFU, uppdelad i tre perioder (VFU1, 2 och 3). Under våren 2024 är sju studenter placerade på Bäckby norra förskola och sex utbildade VFU-handledare ansvarar för deras utbildning.

Bild på Anna Lindström och Monica Jansson, Bäckby norra förskola i Västerås.

Anna Lindström och Monica Jansson

Bild på Mitra Shahmiri, Bäckby norra förskola i Västerås.

Mitra Shahmiri

-Det berikar och utmanar oss att ta emot förskollärarstudenter, säger Monica. Det är lärorikt för oss att vara förebilder. Vi måste vara trygga, stabila och verbalt kunna kommunicera våra handlingar. Vi får också hålla oss ajour med vad som händer i omvärlden, så det är väldigt positivt, fortsätter hon.

-Att vara handledare innebär att se och granska sin verksamhet på ett annat sätt, för studenter ser verksamheten utifrån, säger Mitra. Som pedagog måste jag kunna svara på nyfikna frågor om hur jag tänker och varför jag väljer att göra på just det här sättet.

-Jag upplever att det har blivit positivt även bland förskollärarna som inte är handledare och våra barnskötare, för studenterna frågar ju även dem, säger Anna. Då får de också sätta ord på hur de tänker.

Förskolan har sju utbildade handledare fördelade i de olika arbetslagen. Till våren blir ytterligare en klar med handledarutbildningen och kan ta emot och utbilda blivande förskollärare.

-Eftersom vi har handledare i alla våra arbetslag så har hon som blir färdig nu i vår jättemånga att vända sig till för att få stöd, fortsätter Anna.

Mångkulturell förskola

Bäckby norra förskola ligger i ett socioekonomiskt utsatt område. Barnen på förskolan har ursprung från världens alla hörn och därför arbetar personalen på förskolan utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Barnen har olika förutsättningar, och olika språkliga och kulturella referensramar. Olikheterna tas tillvara som resurser och personalen är mån om att bidra till att bygga en stabil grund för dem.

-De ska känna sig viktiga, trygga och få den omsorg de behöver den tid de går på förskolan, poängterar Monica.

Förutom de förskollärare och barnskötare som dagligen ansvarar för barnens undervisning och omsorg är en socialpedagog anställd med uppgiften att stötta pedagoger och rektor i samverkan med vårdnadshavarna. Flera i personalen är flerspråkiga och förutom svenska talas även arabiska och kurdiska på förskolan, vilket är särskilt viktigt i den dagliga kontakten med föräldrarna och i undervisningen.

-I det språkutvecklande arbetet i barngrupperna används flera språk, visuellt stöd och teckenstöd, säger Anna. Detta gäller alla barn på förskolan för att förstärka språket och ge dem verktyg så de kan kommunicera och förstå varandra oavsett språklig bakgrund eller andra kommunikationssvårigheter.

Utbytesverksamhet med Åbo akademi

Bäckby norra förskola deltar även i en internationell utbytesverksamhet genom att ta emot studenter från Finland. Sedan 2022 samverkar MDU med Åbo Akademi om den verksamhetsförlagda utbildningen i ett Nordplusprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta innebär att förskollärarstudenter från MDU genomför två av de tio veckorna i VFU3 vid en av Åbo Akademis motsvarighet till övningsförskolor. MDU i sin tur tar emot Åbo Akademis lärarstudenter i småbarnspedagogik på en fyra veckor lång praktik under deras andra praktikperiod. Anledningen till att antalet veckor för utbytet är olika beror på att lärosätena än så länge har olika regler. Hittills är det bara Bäckby norra förskola som tagit emot studenter. Syftet med utbytesverksamheten är att studenten ska få ett internationellt perspektiv på förskolans arbete, men det har visat sig vara givande även för de mottagande förskollärarna.

-Att ta emot studenterna från Åbo har gett oss ytterligare en möjlighet att tänka på vad vi gör här för att kunna hjälpa dem att omsätta det de har lärt sig i Finland till vår verksamhet, och för att de ska få förståelse för hur vi gör och varför, säger Mitra. Det växer vi av i vårt uppdrag som förskollärare och handledare.

Samarbetet med Åbo akademi har fungerat mycket bra. Att handleda och bedöma studenterna har inte varit något större problem, då det funnits möjlighet att diskutera med de finska handledarna om frågor uppstått. Bedömningen görs digitalt utifrån lärandemål, ungefär på samma sätt som för de svenska studenterna.

-Studenterna från Åbo har själva varit aktiva och nyfikna så det har inte varit svårt att handleda dem, säger Anna. Sen är de ju här i fyra veckor så vi hinner lära känna dem ordentligt på den tiden.

Likheter och olikheter mellan länderna

Eftersom Åbo ligger i den del av Finland där många talar svenska, är språket inget problem. Däremot är den finska läroplanen lite annorlunda i jämförelse med den svenska.

-Vi har haft turen att ha svenska och finska studenter här samtidigt, så de har kunnat jämföra läroplanerna, bolla tankar och stötta varandra i hur de ska göra, säger Anna. Den finska läroplanen är mer detaljerad än den svenska. Där är det mer ska medan det är bör eller kan i den svenska.

-Ja, vi har större möjlighet att tolka och ta egna beslut, vilket är bra, säger Mitra. De använder också andra begrepp som till exempel småbarnspedagogik i stället för förskolepedagogik. Och det finns för- och nackdelar med båda läroplanerna. De finska studenterna måste vara väldigt noggranna när de planerar och redovisa steg ett, och steg två för vad de ska göra eftersom de måste få med vissa saker varje dag. De svenska studenterna gör också jättebra planeringar men de kan vara lite mer fria, fortsätter Mitra.

Lärandemålen från de båda lärosätena ser också lite olika ut. De finska studenterna har till exempel tre dagar som de självständigt ska ansvara för under sin andra praktik. Studenterna från MDU har inga uttalade dagar att ansvara för under VFU:n.

-De svenska studenterna är självständiga en längre tid. Under VFU3 förväntas de i princip ta handledarens roll under hela de tio veckorna, säger Anna.

Utmaning att undervisa i mångkulturella miljöer

Eftersom Bäckby norra förskola ligger i ett mångkulturellt område är förutsättningarna annorlunda i jämförelse med förskolorna i Åbo, något som kan upplevas som en utmaning för studenterna.

-Det är en utmaning i sig att arbeta i ett område med stora socioekonomiska utmaningar. Här är det stort fokus på att arbeta med språket och kommunikationsförmågan och vi måste jobba väldigt basic, säger Monica. Vi vill ju visa upp för studenterna hur vi arbetar med de förutsättningar vi har utifrån både politiska och ekonomiska ramar. De ska se det som någonting positivt och berikande så de åker härifrån med en känsla av att det går att ha bra undervisning, trots förutsättningarna.

Förskolans miljöer är inspirerande och inbjuder till lek och språkutveckling. En gemensam yta är inredd med scen och med olika utrymmen samt ytor för lek och undervisning. Avdelningarna turas om att vistas här. De finska studenterna uttrycker ofta att de inspireras av hur förskolemiljöerna är utformade.

-Även studenterna från MDU brukar bli glatt överraskade när de ser våra miljöer och hur vi medvetet arbetar med dem utifrån barngrupperna och deras behov, säger Anna. De kanske är lite skeptiska när de får VFU-placering här, med tanke på vad som skrivs i media om Bäckby, men vi har flera som sökt sig hit och vill jobba med oss efter avslutad utbildning.

-En annan sak som både de svenska och finska studenterna blir förvånade över är föräldrarnas förhållningssätt gentemot förskolan och att vi har så bra samarbete och samverkan med hemmen, fortsätter Mitra. Det är Monica och vår socialpedagog Britta som arbetat mycket för att skapa det genom ett Skolverksprojekt vi har deltagit i, och nu börjar det ge resultat*). Föräldrarna visar större intresse nu än tidigare och det visar sig även bland barnen. De har en starkare vilja att lära sig.

Bild på förskolemiljö.

Fortsatt utbytesverksamhet

Utbytesstudenter kommer att välkomnas även fortsättningsvis på Bäckby norra förskola. Det beskrivs endast som en positiv och lärorik erfarenhet både för studenter och personal att ta del av hur undervisningen i förskolan bedrivs i ett annat land. På frågan om de rekommenderar andra förskolor att ta emot studenter från Åbo akademi, kommer svaret spontant från Mitra:

-Nej, vi vill ha ensamrätt på det! Skrattande tillägger hon att det bara är berikande att ta emot studenter..

En av de svenska studenterna, som nu är ute på sin sista VFU-period på Bäckby norra förskola, åker till Åbo under våren och gör två av sina tio veckor där. Den sista veckan kommer hon dock tillbaka till Bäckby norra förskola och det blir möjligt för handledarna att ta del av hur hon upplevt utbytet.

-Det ska bli jättespännande att höra om hennes erfarenheter, avslutar Anna.

Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning utomlands på lärarprogrammen vid Mälardalens universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*) Bäckby norra förskola deltog i projektet Samverkan för bästa skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som genomfördes i samarbete med Skolverket och högskolan i Dalarna mellan 2021 och 2023. Inom ramen för projektet fick personalen möjlighet till kompetensutveckling, bland annat i hur samverkan med hemmen kan förstärkas på olika sätt.