Text

2023-11-02

Engagerande läsning och samtal om litteratur

Mellanstadielärare i Strängnäs och forskare vid Mälardalens universitets avdelning för språk och litteratur, samverkar för att utforska former för engagerande läsning och samtal om litteratur inom ramen för ämnet svenska.

Syfte och forskningsfrågor

Syftet med samverkansprojektet är att didaktiskt utforska former för engagerande läsning och samtal om litteratur inom ramen för grundskolans svenskämne. Syftet genererar följande forskningsfrågor:

  • Vilka litteraturdidaktiska faktorer skapar förutsättningar för engagemang och läslust?
  • Vilka möjligheter och svårigheter kan urskiljas när resultatet av de litteraturdidaktiska verkstäderna ska översättas till litteratursamtal i klassrummet?

Samverkansparter

Mellanstadielärare samt medarbetare med övergripande funktioner i Strängnäs kommun och forskare vid Mälardalens universitets avdelning för språk och litteratur. Projektet leds av Eva Hultin, professor i didaktik med inriktning svenska.

Tidsomfattning

Planering, etikprövning och uppstart HT23, genomförande VT24-HT24, dataanalys och redovisning VT25.

Projektets bakgrund

Flera forskningsrapporter och internationella tester (till exempel PISA) pekar på att elevernas läsförmåga försämrats och att det läses allt mindre i dagens skola. Trots nationella satsningar för att förbättra elevernas lässtrategier finns dock inga belägg för att läslusten eller läsningen på fritiden ökat till följd av dessa. Strängnäs kommun har därför genomfört riktade insatser för att utveckla och upprätthålla läsintresset för elever i mellanåldern. Forskningsprojektet Engagerande läsning och samtal om litteratur kommer att genomföras som ett led i den satsningen.

Tidigare forskning visar att engagemang ofta uppstår i samtal om de skönlitterära texterna. Centralt i projektet är därför att inspirera mellanstadieelever till läsning och litteratursamtal genom noggrant utvalda skönlitterära texter som berör ämnen som är relevanta för dem. Litteratursamtalen har också en demokratisk potential vilket möjliggör för skolan att realisera värdegrundsarbetet genom dem.

Projektarbetet

Under projektet kommer forskare och lärare samverka i skönlitterära didaktiska verkstäder för att välja ut och läsa lämpliga elevnära texter. I efterföljande litteratursamtal kommer olika läsmodeller, både erfarenhetsbaserade och forskningsbaserade, att användas. I samtalen kommer även de utmaningar som kan uppstå vid undervisning som syftar till engagerande läsning och litteratursamtal att diskuteras. Mellan verkstäderna kommer lärarna att läsa och genomföra samtal om litteratur med sina elever. Lärarnas erfarenheter av undervisningen reflekteras i loggböcker och i fortsatta diskussioner.

Projektets förväntade resultat

De förväntade resultaten av projektet är att lärarnas litteratur-, ämnes- och allmändidaktiska kunskaper och kompetenser fördjupas genom de löpande reflektionerna och problematiseringarna av den egna praktiken. För att projektet ska kunna bidra till långsiktig utveckling är det viktigt att lärarna själva äger de litteraturdidaktiska utforskningarna som sker i klassrummen och i de skönlitterära verkstäderna. Det är de som ska utforma, genomföra och utvärdera litteraturundervisningen för att kunna välja ut det som är värdefullt att fortsätta med. Forskarnas uppgift är att tillsammans med lärarna skapa goda förutsättningar för att uppnå detta. Enligt projektansökan är förväntningarna att det i slutet av projektet ska finnas ett ”rikt material av utforskande litteraturdidaktiska undervisningsexempel som innefattar läslust som både forskare och lärare kan lära sig och inspireras av”.

Resultatspridning

Efter dataanalysen kommer resultatet att delges medarbetarna i Strängnäs kommun samt genom publicering i vetenskapliga tidskrifter och deltagande i konferenser. Ambitionen är också att presentera resultat och undervisningsexempel i bokform för ytterligare spridning till yrkesverksamma lärare och lärarstudenter.

Delar av den forskning som ligger till grund för projektet

Sjödin, E. S. (2019). Creating the valuable: Reading as a matter of health and successful parenthood. Discourse (Abingdon, England), 40(1), 46–60 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vinterek, M., Winberg, M., Tegmark, M., Alatalo, T. & Liberg, C. (2022). The Decrease of School Related Reading in Swedish Compulsory School - Trends Between 2007 and 2017. Scandinavian Journal of Educational Research, 66(1), 119–133 Länk till annan webbplats..

Winberg, M., Tegmark, M., Vinterek, M. & Alatalo, T. (2022). Motivational Aspects of Students’ Amount of Reading and Affective Reading Experiences in a School Context: A Large-Scale Study of Grades 6 and 9. Reading Psychology, 43(7), 442–476 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..