Text

Delprojekt 3: Livsstil och hälsa bland kontorsanställda

Samhället står inför stora utmaningar såsom livsstilsrelaterad sjukdom, åldrande befolkning och klimatkris. Genom att studera livsstil, arbetsliv och hälsa bland anställda på kontor lär vi oss mer om hur framtidens arbetsplats kan utvecklas.

Samhället står inför stora utmaningar. Insjuknandet i livsstilsrelaterad sjukdom i form av hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2 och vissa cancerformer är hög i Sverige. Samtidigt höjs pensionsåldern och allt fler kommer att arbeta allt längre upp i åldrarna, även efter det att de drabbats av livsstilsrelaterad sjukdom. Samtidigt lever vi mitt i en klimatkris. I delprojekt 3 kommer vi att studera livsstil, arbetsliv, hälsa och välbefinnande bland personer som arbetar på kontor samt identifiera nya och relevanta forskningsfrågor inom området. Vi kommer även på ett unikt sätt kunna koppla livsstilsfaktorers klimatpåverkan till hälsofaktorer och arbetsliv. De statistiska analyserna baseras på data från ca 50 000 deltagare som deltar i den stora populationsbaserade och nationella studien LifeGene.

Arbetet är uppdelat i 3 olika arbetspaket:

I arbetspaket 1 utvecklar vi aktuella och framåtblickande frågor kring kontorsarbete inklusive arbetsförhållanden under pandemin och att arbeta utomhus. Detta görs i samverkan med SOFCO:s partnerföretag i form av interaktiva workshopar som handlar om vilka aspekter av arbetsplatsen, dess omgivning, hemma eller annan plats där kontorsarbete utförs, som uppfattas som stöd eller hinder för att främja hälsa under arbetsdagen från medarbetarnas perspektiv. I arbetspaket 1 ingår en fotostudie som genomfördes 2021 och som resulterade i nya frågor om kontorsarbete. Dessa frågor kommer att inkluderas i framtida enkätutskick till deltagarna i LifeGenestudien.

I arbetspaket 2 kommer vi att undersöka kopplingen mellan livsstil, arbetsrelaterade faktorer och hälsa bland personer som arbetar i kontorsmiljöer genom att analysera data från LifeGenestudien. LifeGene startade 2009 och inkluderar både enkätdata om arbetsliv, livsstil, hälsa, välmående, och andra hälsorelaterade frågor samt kliniska data såsom vikt, längd, midjemått, blodtryck, blodfetter och blodsocker. Vi är speciellt intresserade av betydelsen av livsstilsfaktorer såsom matvanor, fysisk aktivitet, sömn, rökning, stress för psykisk hälsa och hjärt- och kärlsjukdom bland personer som utför kontorsarbete. Men vi är även intresserade av att dokumentera klimatpåverkan från matvanor och transporter.

I arbetspaket 3 kommer vi att analysera de nya arbetslivsfrågorna från arbetspaket 1 för att undersöka om olika typer av kontorsarbete samt hur och var arbetet utförs är kopplat till livsstilsrelaterade faktorer och hälsa.

Relaterad information

Delprojekt 1: Hållbar livsstil på arbetsplatsen

Framtidens kontor är en area för att främja bra matvanor, vardagsrörelse och hållbar utveckling vilket gynnar individen, företagen och planeten.

Läs mer

Delprojekt 2: Grönt kontorsarbete inne och ute

Genom grönt kontorsarbete tar vi tillvara på de goda hälsoeffekterna från vistelser i naturen och skapar ett hållbart inslag i dagens flexibla arbetsliv.

Läs mer