Text

2024-02-20

Nystartat nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare i Västmanland

I januari 2024 startade ett nytt nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare i Västmanland. Pedagog Mälardalen har träffat Veronica Lindberg som berättar om nätverket och sitt uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare i Hallstahammars kommun.

En leende blond kvinna i grön tröja, sitter vid ett skrivbord.

Veronica Lindberg

Efter 25 år som lärare i Hallstahammars kommun tog Veronica Lindberg chansen att söka tjänsten som kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare (SLS). Hon fick uppdraget, och sedan hösten 2022 har hon arbetat med den spännande utmaningen att stödja lärarna i grundskolan med den språkutvecklande undervisningen.

I tjänsten ingick att gå Skolverkets introduktion för SLS-utvecklare på Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS). Där informerades deltagarna om att det fanns ett flertal regionala nätverk att ansluta sig till i Sverige, bland annat i Sörmland.

Alla pratade så gott om sina nätverk och att de fick så stort utbyte och stöttning av varandra genom dem, säger Veronica. Eftersom det inte fanns något i Västmanland kändes det som en bra idé att starta ett. Sörmlands och Dalarnas nätverk besöktes för att få inspiration om hur arbetet kunde läggas upp.

Implementering av idén i kommunerna

Eftersom det krävs långsiktig samverkan mellan kommunerna att etablera och driva nätverk var det nödvändigt att få godkännande från skolcheferna i respektive kommun. Initiativet presenterades under ett möte med skolcheferna våren 2023, och de gav sitt medgivande att starta nätverket vårterminen 2024. NCS, som stödjer och finansierar nätverket, ställer krav på att ett tema för nätverkets arbete ska formuleras. Skolcheferna hade därför fått i uppdrag att inventera vilka utmaningar som finns i deras kommuner inom språk-, läs- och skrivområdet och presentera dem under mötet.

I höstas bjöds grundskolecheferna in till ett möte för att de skulle informeras om nätverkets syfte samt om vilka medarbetare som skulle kunna representera deras kommun. Alla kommuner har inte en uttalad SLS-utvecklare utan det kan vara en förstelärare, en specialpedagog eller rektor som har uppdraget, berättar Veronica. Vi gick också igenom de utmaningar som kommunerna presenterat och tog beslut om vilket tema vi ska arbeta utifrån.

I nätverket ingår en eller flera deltagare från var och en av Västmanlands tio kommuner, sammanlagt strax över 25 personer. Den övervägande delen av deltagarna representerar grundskolan men några kommuner har även gett förskolans personal möjlighet att delta.

Nätverkets syfte och tema

Syftet med nätverket är, enligt NCS, att bidra till att utveckla undervisningen utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att stärka kunskapen inom aktuella områden som rör SLS-utveckling. Nätverket ska vara en arena för didaktiska samtal och erfarenhetsutbyte och har i uppgift att synliggöra och stödja utvecklingsarbeten som sker i kommunerna. Nätverksdeltagarna behöver ha ett nära samarbete med rektorerna i kommunen för att kunna identifiera arbetslag eller förskolor/skolor som är intresserade av att delta i utvecklingsarbeten kopplade till temat. Efter att ha sammanställt utmaningarna tillsammans med grundskolecheferna, visade det sig att läsmotivation var ett gemensamt tema att enas om.

Det stod med på kommunernas lista över utmaningar. De allra flesta kommuner hade insett att eleverna inte gärna läser självmant och att det finns väldigt få bokslukare nu för tiden. Det var också ett tema som förskolan lätt kunde applicera i sin verksamhet, berättar Veronica.

Nätverkets första träff och fortsatta arbete

Den första nätverksträffen ägde rum i januari 2024 på Mälardalens universitet (MDU). Efter en gemensam lunch inledde Eva Hultin, professor i didaktik med inriktning svenska på MDU, med att inspirera deltagarna genom att föreläsa om engagerande läsning och litteratursamtal. Nätverkets deltagare fick också möjlighet att ytterligare bekanta sig med varandra genom gruppdiskussioner. Boken Leda läsfrämjande av Maria Heimer delades ut till nätverkets deltagare med uppgift att läsa den till nästa träff.

I maj, när vi träffas nästa gång, ska vi komma med idéer om vilka utvecklingsarbeten vi skulle kunna starta ute i kommunerna för att öka läsmotivationen.

Nätverksträffarna anordnas i samverkan med Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) som står för lokaler, lunch och fika på MDU i Västerås. Tre träffar kommer att anordnas under 2024 och lika många under 2025. I slutet av nästa år arrangerar nätverket ett symposium där nätverksarbetet kommer att redovisas.

Vi får söka ekonomiskt bidrag från NCS för ett år i taget som ska täcka upp för en del av min tjänst, litteraturinköp och eventuella föreläsare, fortsätter Veronica. Det finns nätverk som varit igång i tio år så förhoppningsvis får vi fortsätta efter de två första åren när arbetet har utvärderats.

Varierande uppdrag

Veronicas tjänst som SLS-utvecklare i Hallstahammars kommun omfattar fler uppgifter än att leda nätverk. Uppdraget är varierande: Bland annat stöttar hon personalen på fritidshemmen med att arbeta språkutvecklande. Hon samordnar en bokcirkel för lärare i förskoleklass och årskurs 1, där syftet är att stimulera till läs- och skrivundervisning på vetenskaplig grund. En annan skola använder sig av cirkelmodellen och har erbjudits föreläsningar och handledning. Skolorna i Hallstahammar håller just nu på att implementera och utbilda personalen i verktyget LegiLexi, för att kunna följa elevernas läsutveckling. En skolbiblioteksplan ska skrivas och ett större läsinlärningsprojekt för nybörjarläsarna håller på att planeras tillsammans med en av kollegorna. Så det finns att göra.

Uppdraget kan innebära att jag får jobba med en hel skola eller ett arbetslag om något som de har utmaningar i. Arbetet är jätteroligt och stimulerande i sig, men det ska också bli kul att få möjlighet att bolla och byta idéer med deltagarna i nätverket om hur de gör i sina kommuner, avslutar Veronica.

Nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare i Västmanland har en egen sida på Pedagog Mälardalen.