Text

2023-11-01

Tydligare koppling mellan teori och praktik genom fältdagar

I strävan att stärka lärarstudenternas förberedelse för yrkeslivet har Mälardalens universitet (MDU) infört fältdagar i Grundlärarprogrammet för år 4-6. Projektet, som startade 2019, gick ut på att minska det som kallas praxischock, den kritiska övergången från utbildning till yrkesverksamhet som nyutexaminerade lärare ofta ställs inför.

Pedagog Mälardalen har träffat Petra Runström Nilsson, ansvarig för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och Linda Wickström, universitetsadjunkt i matematikdidaktik, som båda varit delaktiga i förändringsarbetet.

Arbetet med att höja professionsbasen i utbildningen, genom att ge lärarstudenter mer praktisk erfarenhet under utbildningen, startade under 2019. Enligt utvärderingar från både studenter och VFU-handledare ansågs den tjugo veckor långa verksamhetsförlagda utbildningen otillräcklig för att förbereda studenterna i Grundlärarprogrammet inför den verklighet de mötte som nyblivna lärare. Jessica Götberg, dåvarande VFU-ansvarig på MDU, startade därför ett projekt för att undersöka om lärarprogrammen kunde utvecklas i den riktningen.

Inspiration från Linnéuniversitetet

Efter att noga ha övervägt olika alternativ beslutade MDU att ta inspiration av Linnéuniversitetets "VI-dagar", en verksamhetsintegrerad metod som varit framgångsrik sedan 2013 och används i utbildningen för grundlärare F-3, 4-6 och lärare inom fritidshem. Gardesten och Nordänger (2018) som utvärderat effekterna av den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet visar att de studenter som genomför 20% extra av utbildningstiden på en övningsskola utvecklar mer av yrkestillhörighet, ämnesdidaktisk kompetens och förmåga att skapa bryggor mellan teori och praktik, i jämförelse med de studenter som går den reguljära utbildningen.

Mot bakgrund av Linnéuniversitetet framgångar genomfördes ett studiebesök med rektorer, kontaktpersoner för VFU och VFU-handledare från Eskilstuna och Västerås, tillsammans med företrädare för lärarutbildningen. Det fattades sedan beslut om att anpassa programstrukturen och kursplanerna för att införliva ett liknande koncept i Grundlärarprogrammet för år 4-6 vid MDU.

En fältdag i veckan

Inledningsvis skrevs avtal med skolhuvudmännen Eskilstuna kommun, Västerås stad och Fryxellska skolan i Västerås. Under 2021 skrevs även avtal med skolor i Hallstahammars kommun för att garantera platser för alla studenter.

Det beslutades att VFU-handledarna på övningsskolorna löpande skulle ta emot studenter en bestämd dag i veckan, och hösten 2020 introducerades fältdagen i Grundlärarprogrammet för år 4-6. Det innebär att studenten befinner sig på övningsskolan en dag i veckan genom hela utbildningen för att dels följa lärares arbete på nära håll, dels genomföra kursuppgifter och fältstudier relaterade till de teoretiska kurserna. VFU-perioderna är oförändrade och genomförs som tidigare i termin 2, 5 och 8.

Utvärdering för att fånga upp studenters och VFU-handledares upplevelser

Eftersom Jessica Götberg gått vidare till en annan tjänst vid MDU när det var dags att följa upp förändringen var det Petra Runström Nilsson som tog vid. Tillsammans med Linda Wickström och Linda Jonsson genomfördes en utvärdering.

-Linda och jag jobbar ju båda två i programmet och vi har funderat ganska mycket över hur det blivit för både studenter och VFU-handledare i och med förändringen, säger Petra. Det har ju uppstått en del praktiska frågor från båda parter som vi fått hantera efter hand. Men det fanns ingen helhetsbild över vad som fungerat och inte.

-När studenterna hade gått ett drygt år i programmet valde vi att undersöka hur studenter och VFU-handledare hade upplevt fältdagarna fram tills dess, fortsätter Petra. Vi och även Linda Jonsson, som är lektor i didaktik, ansökte och beviljades medel att genomföra ett utvecklingspedagogiskt projekt för att genomföra uppföljningen under hösten 2021.

-Studenterna besvarade en skriftlig enkät hösten 2021 och VFU-handledarna fick välja om de ville göra den muntligt eller skriftligt, säger Linda. Under våren 2022 intervjuades VFU-handledarna eller så besvarade de enkäten beroende på vilket de föredrog.

Tydliggöra förväntningar

Under tiden som enkäterna och intervjuerna genomfördes upptäcktes några saker som behövde justeras redan innan det fanns ett färdigt resultat av uppföljningen. Det var oklart vem som skulle göra vad, så ett tydligt förväntansdokument utarbetades där det framgår vad alla parter (studenter, VFU-handledare och kurslärare) förväntas göra samt viktig information om tider, närvaro och bedömning.

-Vi har också sett att vi lärare eller kursansvariga på MDU behöver ta ett lite större ansvar för kommunikationen med VFU-handledarna än vad vi kanske gjorde från allra första början, fortsätter Linda. VFU-handledarna har ett tungt jobb och det här får inte bli ett merarbete utan vi måste göra det lätt för dem. De är visserligen otroligt ambitiösa och vill verkligen utbilda sina framtida kollegor, men de ska ju erbjuda studenterna en arena att vara på, inte få mer arbete med dokumentation eller ansvara för att studenten utför sin uppgift. Det måste vi ta ansvar för.

Tydlig koppling mellan teori och praktik

Det första som framgår tydligt efter sammanställningen av enkäter och intervjusvar är att både studenter och VFU-handledare upplever att fältdagarna hjälper studenterna att koppla ihop teorin med praktiken. De behöver inte vänta till VFU-perioden för att praktisera kunskaperna. VFU-handledarna märker också att de studenter som har varit aktiva på sina fältdagar har mycket vunnet när de kommer ut på sin VFU eftersom deras förståelse för yrkesrollen är större i jämförelse med tidigare studentgruppers.

Gynnar relationsskapandet

Ett annat tydligt resultat är att både studenter och VFU-handledare talar om relationsskapandet. Studenterna upplever att de får en annan relation till personalen på skolan, inte bara sin VFU-handledare utan arbetslaget, rektor och andra kollegor. De får också möjlighet att skapa djupare relationer till eleverna, vilket gör det mycket lättare att undervisa eller tala med dem till exempel efter en konflikt på skolgården.

-Det här var ju någonting som VFU-handledarna också tryckte på, säger Linda. Att de studenter som var ambitiösa och motiverade och som använt sina fältdagar väl, har skapat väldigt många relationer till elever och kollegor vilket gör att förtroendet för vad de klarar av att göra också blir högre.

Erfarenhet av hela läsåret

En tredje fördel med fältdagarna är att studenterna får möjlighet att vara i skolan under hela skoldagen och under hela läsåret. Eftersom det är stor skillnad mellan att undervisa i början eller slutet av terminen är det en bra lärdom att ha med sig. När studenterna byter övningsskola i år 3 får de även se en helt annan skolmiljö och lära känna andra VFU-handledare, kollegor och elever.

Progression i studentansvar

Det kom också fram några saker som behöver utvecklas. Förutom vikten av att informationen mellan parterna fungerar så behöver studentansvaret öka successivt. Det är mycket nytt i början och det behövs lite stöd under första terminen. Senare i utbildningen kan studenterna själva ansvara för att planera sina fältdagar i samråd med övningsskolan.

Anpassat kursinnehåll

Studenterna har också fört på tal att det är mindre tid till teoretiska studier med detta upplägg vilket medfört att lärarna behövt se över litteratur och kurstillfällen. För lärarna kan det upplevas att kursinnehållet begränsas på det sättet.

-Lärarna på MDU är ju måna om att studenterna ska få så mycket kunskaper med sig som möjligt, fortsätter Petra. Det kan ibland vara svårt att ta bort ett ämnesinnehåll för att man tänker att studenterna förlorar något, men i själva verket så vinner de ju något annat när de är på fältdagen, eftersom de kan göra denna koppling mellan teori och praktik. Vi pratar om olika perspektiv av samma sak. I vissa ämnen är det svårare än andra. Teknik är till exempel ett litet ämne i grundskolan och det kan vara svårare att utföra en uppgift i jämförelse med specialpedagogik som ingår i alla ämnen.

-Det ska bli intressant att följa upp studentgruppen när de varit ute på sin tredje VFU. Då ska vi göra en utvärdering med alla tre parter, säger Petra.

Översyn av progression i fältstudieuppgifter och VFU

Genom informella samtal med studenter och kurskollegor har det framkommit att progressionen för fältstudieuppgifterna också behöver ses över. En ökad progression föreslås även för den verksamhetsförlagda utbildningen, som genomförs på samma sätt som tidigare. Studenter som har god praktisk erfarenhet kan ta större ansvar under sin VFU och planen framöver är därför att studenterna ska få ansvara för undervisningen utan VFU-handledarens närvaro ett par veckor under den sista VFU-perioden.

-Rektorerna har i alla fall varit positivt inställda till detta och det ska bli intressant att se hur det utvecklar sig, avslutar Petra.

 

Läs om Linnéuniversitetets erfarenheter:

Gardesten, J. & Nordänger, U-K. (2018). Gör det någon skillnad? Universitetslärares erfarenheter av en verksamhetsintegrerad lärarutbildning, Länk till PDF Öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster)