Text

2023-10-10

Stöd för rektorer i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer

Eskilstuna kommun arbetar med målet att lärmiljöerna ska vara tillgängliga för alla elever. För att möjliggöra detta i alla barn- och elevgrupper erbjuds rektorerna stöd i sitt pedagogiska ledarskap. Genom utbildning och kollegialt lärande implementeras det relationella perspektivet och differentierad undervisning i respektive verksamhet.

Annika Christensen är specialpedagog och arbetar på utvecklingsenheten på barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Hon arbetar dels vid Skoldatateket, som är inriktat på användning av digitala verktyg i undervisningen, dels som stöd för rektorerna i deras pedagogiska ledarskap i verksamhetsutvecklingen som de driver i respektive verksamhet. Annika leder dessutom ett nätverk med drygt 120 speciallärare och specialpedagoger för kollegialt lärande och gemensam skolutveckling i kommunen.

Utvecklingsenhetens roll är att stärka elevhälsans arbete med att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande. Fokus på arbetet med att stödja rektorerna ligger på att skapa en tillgänglig lärmiljö ur ett relationellt perspektiv, i motsats till ett kategoriskt perspektiv. Det relationella perspektivet handlar om att anpassa och utveckla hela lärmiljön för alla elever genom inkludering och differentiering medan det kategoriska perspektivet riktar in sig på att lösa den enskilda elevens svårigheter att ”passa in” i en given lärmiljö.

Det relationella perspektivet handlar om varje elevs relation till hela lärmiljön och inbegriper begrepp som delaktighet och inkludering men innebär även differentierad undervisning utifrån elevens behov. I grunden handlar det om att implementera det läroplanen föreskriver. Skillnaden mellan de olika perspektiven illustreras i Bengt Perssons avhandling Den motsägelsefulla specialpedagogiken (1998, s. 31) genom följande figur:

Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval

Persson (1998, s. 31)

Annika har spelat in en kort föreläsning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är riktad till Eskilstunas lärare som förtydligar perspektiven ytterligare. Är du intresserad av att veta mer är du välkommen att ta kontakt med Annika Christensen eller fördjupa dig genom att läsa: