Text

2023-09-05

Förskolans undervisning om hållbar utveckling

-Alla barn har förutsättningar att engagera sig i att skapa en hållbar framtid. Det säger Eva Ärlemalm-Hagsér, professor vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens universitet. Hon leder ett tvärvetenskapligt och praktiknära forskningsprojekt om att undervisa om hållbarhet i förskolan.

Intresset för forskningsområdet väcktes redan då Eva själv för många år sedan arbetade som förskollärare.

-Förskolan som skolform är något av en pionjär när det gäller hållbarhetsfrågor, säger Eva, där har arbetet med natur och miljö alltid funnits med, men efter revideringen av förskolans läroplan står undervisning om hållbar utveckling tydligt inskrivet.

Storskaligt forskningsprojekt

Eva Ärlemalm-Hagsér är projektledare i ett storskaligt forskningsprojekt där 300 förskollärare och rektorer från flera skolhuvudmän deltar. Forskningsstudien handlar om hur man arbetar med hållbarhet i undervisningen och vilka aspekter på hållbarhet som tas upp. Vidare tittar man på vilken roll rektor har och vilka ledarhandlingar som är viktiga för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Forskningsprojektet startade 2022 och pågår till och med 2024 och är tänkt att ge kunskap och fördjupning om förskolans undervisning inom detta ämnesområde.

Eva Ärlemalm-Hagsér

Tre hållbarhetsperspektiv

Eva berättar vidare att undervisningen om hållbarhet i förskolan tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och de tre hållbarhetsperspektiven: ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Även det sociala perspektivet finns naturligt med i förskolans undervisning och går att härleda till läroplanens värdegrund. Social hållbarhet handlar om att belysa demokrati och solidaritet.

Konkret kan det handla om förskolans lärmiljö – att barnen känner gemenskap, trygghet och respekt.

-Barn är naturligt intresserade av varandra och att känna samhörighet, säger Eva. Förskolan har ett viktigt uppdrag i att börja bygga framtidstro hos barnen. Den tredje hållbarhetsaspekten av hållbarhet, den ekonomiska, kan exempelvis handla om att ta vara på saker, att återvinna och att lära sig att inte slösa.

Blivande förskollärare tar del av erfarenheter

Erfarenheterna från projektet tar Eva med sig när hon har seminarier med studenterna på förskollärarutbildningen. Det är viktigt att de reflekterar utifrån sitt blivande uppdrag som förskollärare hur undervisning om hållbar utveckling kan gestaltas. Eva ingår sedan flera år även i internationella samarbeten och forskarnätverk kring förskolans arbete kring detta undervisningsinnehåll. Hon håller även föreläsningar och leder kompetensutveckling inom området.

Om du är intresserad av att veta mer, är du välkommen att höra av dig till Eva.