Text

2023-06-05

Professionsutveckling i förskolan: kollegialt lärande i en kontinuerlig process

Förskolan i Köping har utformat en modell för professionsutveckling med hjälp av medel från Skolverket. Via en uppdragsutbildning togs positiva vinster och synergier tillvara och vidareutvecklades till att omfatta uppdraget professionsutvecklare. Ett ledaruppdrag som syftar till att utveckla yrkesstoltheten bland förskolans medarbetare.

Susanne Ekholm

Susanne Ekholm

Enligt verksamhetschef för förskolan i Köping, Susanne Ekholm, började processen med att skolhuvudmannen fick medel från Skolverket för att genomföra insatser som stärker utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända, eller har annat modersmål än svenska.

Skolverkets finansiella stöd, som kom för två år sedan, användes till en gedigen satsning där alla medarbetare deltog i kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan, som anordnades av Mälardalens högskola på uppdrag av Skolverket.

Grupper av medarbetare från varje förskola deltog i utbildningen samtidigt tills samtliga medarbetare inom förskolan i kommunen hade gått kursen. På det sättet erhölls även ett moment av kollegialt lärande på respektive förskola parallellt med själva kursen.

Susanne nämner flera positiva effekter av utbildningen, bland annat ett minskat "vi och de-tänkande" i relation till nyanlända, utvecklat bemötande gentemot vårdnadshavare, positiv syn på mångfald och annan kultur.

- Vi fick också upp ögonen för att det kan finnas skillnader i kultur – en slags mångfald och olikheter – även bland svenska barn och familjer, säger Susanne.

- En stor vinst var även att det språkutvecklande arbetssättet ledde till ökad självkänsla och stolthet över det egna språket, såväl hos nyanlända som svenska barn, fortsätter hon.

Gemensamt språk

Det kollegiala samtalet kring utbildningen har även gett synliga förändringar i arbetslagen genom att ett gemensamt språk skapats. Det kollegiala lärandet har stärkts genom en ökad nyfikenhet kring vad och hur andra enheter arbetar. Medarbetare har även fått ett större intresse för vad forskningen säger och diskussioner kretsar kring kvalitets- och utvecklingsarbete i större utsträckning än tidigare, vilket leder till en professionsutveckling.

- Det gäller att ta vara på och skapa en röd tråd, det finns alltför många dagsländor som inte leder vidare, kommenterar Susanne generellt kring insatser av kompetensutveckling. De positiva vinster och synergier som denna utbildning gav, ville man inte skulle falla i glömska.

I syfte att åstadkomma en fortsättning på den inslagna utvecklingsvägen, initierade Susanne ett nytt utvecklingskoncept med finansieringsstöd från Skolverket: Professionsutveckling i förskolan. Det handlar dels om att bibehålla och stärka erfarenheter och kunskaper från den utbildning som alla medarbetare genomgått, dels också att utveckla det "normkreativa" förhållningssättet ännu mer. Susanne använder begreppet normkreativ i stället för normkritisk, i syfte att tydliggöra uppdraget att ta vara på de mervärden som mångfald och interkulturalitet ger för alla.

Nytt uppdrag som professionsutvecklare

Ett uppdrag som professionsutvecklare initierades och på samtliga förskolor utsåg rektor de personer som skulle få detta uppdrag. Det fanns en viktig poäng med att rektor utsåg lämpliga medarbetare att inneha uppdraget, samtidigt som de ”utsedda” kände sig stolta och glada att få förtroendet att leda en process tillsammans med sina kollegor. Ett sådant ledaruppdrag kan i sig innebära utmaningar.

- Generellt behövs ännu mer träning i att vara ledare, ledarskapsträningen behöver stärkas redan i grundutbildningen, säger Susanne.

Professionsutvecklarnas uppdrag är att leda sina kollegor vidare med syfte att utveckla yrkesstoltheten, att stärka känslan ännu mer bland förskolans medarbetare av att de alla är viktiga verktyg i barnens lärmiljö.

-Vi vill att förskolan ska vara just normkreativ samt att vi ska se och ta vara på möjligheterna som mångfald och olikheter innebär, understryker Susanne.

Ett viktigt syfte är också att på sikt minska personalomsättningen och att varje medarbetare ska känna sig stolt och trygg både i och med sitt arbete. Sett i ett kommunperspektiv är denna kontinuerliga process med kollegialt lärande en viktig del i kommunens hela integrationsarbete och det ger ringar på vattnet över tid.

Är du nyfiken och vill veta mer, är du välkommen att kontakta Susanne Ekholm.

Av: Mait Walderlo