Text

MKL Digitaliseringsnätverk

Digitaliseringsnätverket startade våren 2019 och har sedan dess haft regelbundna träffar för att dela erfarenheter och diskutera aktuella frågor som rör förskolans och skolans digitalisering.

Nätverkets syfte

Nätverket startade våren 2019 med syftet att samverka kring digitaliseringsfrågor i förskola och skola.

Målgrupp

Medlemmarna i nätverket arbetar i Sörmland och Västmanland och har en särskild koppling till digitalisering i skolan på ett övergripande plan. I nätverket finns till exempel IT-pedagoger, IT-tekniker, skolledare, forskare, verksamhetsutvecklare, lärare, förstelärare, projektledare och utvecklingsstrateger.

Nätverksträffar och tematräffar

Nätverket träffas digitalt eller fysiskt två till tre gånger per termin för att dela erfarenheter med varandra, presentera utvecklings/forskningsprojekt och reflektera tillsammans. Innehållet i träffarna planeras gemensamt utifrån aktuella frågeställningar. Några tematräffar är även intressanta och öppna för andra att delta i och dessa anslås i Pedagog Mälardalens kalender. Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) bidrar med samordning och kontakter med akademin.

Du som arbetar inom förskola, skola eller vuxenutbildning i Västmanland och Sörmland samt har ett intresse av digitaliseringsfrågor är välkommen att delta på våra tematräffar.

Om du har några frågor om digitaliseringsnätverket är du varmt välkommen att ta kontakt med Pia Ekholm Johansson

Innehåll i nätverks- och tematräffar

2023

 

2022

AI i digitala lärresurser Conny Velén, Nyköpings kommun och Ranald MacDonald, Eskilstuna kommun bjöd in till en förmiddag för att utforska hur AI används i Lexplore, Skolup, Schoolsoft Schema och Magma.

Digitalt skapande med textprogrammering - programmera, producera och publicera Anders Olsson och Lillian Brevik från Köpings kommun visade köpingkodar.nu, en webbplats som utgår från hur man kan arbeta med programmering i klassrummet. Hur kan eleverna använda textprogrammering för att lösa verkliga problem? Frågan ställdes, diskuterades och avslutades med ett konstaterande om att programmering är ett område som behöver ytterligare uppmärksamhet.

Digitalidag - Modda Sörmland, Sveriges första ”digifysiska science center” inom bland annat teknik, naturvetenskap och matematik, för främst barn och unga. Projektledaren Sofie Sandvik berättade om Region Sörmlands strategiska satsning om att bygga Sveriges första digifysiska science center, genom utveckling av befintliga fysiska verksamheter i kombination med en digital plattform.

Styra, leda och organisera digitalisering - Strategigruppen delade erfarenheter från utbildningen ”Leda digitalisering” som Surahammar och Köping deltagit i och vi fick höra Malin Frykman som varit utbildningsledare för ”Leda digitalisering”. Vi fick även en bild av digitaliseringsarbetet i Flen och tillfälle att nätverka med varandra.

Digitalisering i en föränderlig värld med eleven i fokus, en organisation för stöd till pedagoger och elever. Hallstahammars kommun presenterade hur pedagoger med en digilog struktur i undervisning hittar nya vägar att nå alla elever.

Digitala verktyg i undervisningen: Ett angeläget utvecklingsområde - Pernilla Kallberg, MDU föreläste och bytte erfarenheter kring digitala verktyg i undervisningen och hur kollegialt lärande kan bidra till utveckling.

Differentierad undervisning genom digitala verktyg - Annika Christensen från Skoldatateket/Utvecklingsenheten i Eskilstuna kommun presenterar ett utvecklingsprojekt som syftade till att lära alla elever att använda digitala verktyg med kommunlicens för att följa hur användandet gynnade lärandet. Film finns att se på SPSM.

Digitala nationella prov - Strategigruppen träffade Skolverket för att få mer information om övergången till digitala nationella prov.

Digitalidag: Sala presenterar sin hur IT-pedagoger och skolbibliotekarier samverkar, Västerås presenterar samverkansprojektet TUIS och Eskilstuna projektet Inklubit 360.

Katrineholms kommun visar hur de hanterar inköp av appar.

Föreläsning av Jonas Stier, MDH, om "Digitalisering som det tveeggade svärdet"

Region Sörmland presenterar en sammanställning om skolans påverkan av pandemin

Skoldatateket i Eskilstuna presenterar sin verksamhet och digitala verktyg i lärandet.

Digitalidag: Digitalisering i förskola och grunskola F-6.

Region Västmanland presenterar LIKA skola, digitaliseringskartläggning.

Hallstahammars kommun berättar om sin digitaliseringssatsning. Forskare från MDH presenterar forskningsprojekt om didaktiskt och specialpedagogiskt arbete med digitala verktyg (år F-3).

GDPR-frågor utreds i Oxelösund. Forskare från MDH presenterar storskaligt utvecklingsprojekt om digitala verktyg och differentierad undervisning (förskola-år 1).

Digicenter i Strängnäs visar sin verksamhet, digitala lek- och upptäcktsmiljöer varvade med återvinningsskapande för yngre barn. Forskare från MDH presenterar forskningsprojekt. Social hållbar digitalisering.

KOMTEK i Eskilstuna visar sin verksamhet och forskare från MDH presenterar forskningsprojekt Video Enhanced Oservation i lärarutbildningen.

Uppstartsträff RISE, Västerås