Text

Om oss

Projektet DIGMA kommer att bidra till utvecklingen av kunskap om digitaliseringen och dess organisatoriska effekter; kunskap som är av intresse för chefer och anställda i offentliga såväl som privata organisationer som står i eller inför en digital förändring. Utöver detta kommer projektet också att bidra till att utveckla angreppssätt och metoder för sociomateriell forskning.

Bloggarkiv

Delprojekt

Projektet innehåller fyra delprojekt som alla fokuserar på olika aspekter av digitalisering: projektifiering, ledarskap, flexibilisering och upplevelsen av teknik. Projekten kommer att bygga på fallstudier som görs på lokala och regionala myndigheter och företag i Sverige och i England. Fallen studeras etnografiskt i kombination med intervjuer och med en deltagarbaserad ansats.

 

Centrala forskningsfrågor är:

  1. Vilka är konsekvenserna av digitalisering för den praktik som ”management” utgör?
  2. I vilken utsträckning underlättar eller hindrar digitalisering olika former av management?
  3. Hur förändras olika organisatoriska praktiker genom digitaliseringen?

Att digitalisering, d.v.s. utvecklingen och implementeringen av allt smartare, snabbare och billigare digital teknik, förändrar organisatoriska processer och arbetspraktiker råder det inget tvivel om. Tekniken innebär nya möjligheter, både till koordinering av arbete, men också till kontroll, exempelvis genom ökade möjligheter till övervakning av anställda i realtid, vilket ändrar maktförhållandena i arbetslivet på olika sätt.

Detta projekt bygger på ett sociomateriellt perspektiv vilket innebär att ingen skarp gräns dras mellan sociala och tekniska processer. I stället ses teknik som något som existerar, och blir till, genom att den bäddas in i olika organisatoriska processer där människor och tekniken är sammankopplade. Genom detta perspektiv skapas goda möjligheter att utveckla teoretisk och praktisk förståelse för digitaliseringen och dess möjligheter; en kunskap som kommer att göra det lättare för dem som är involverade att möta och dra nytta av de förändringar som digitaliseringen innebär.


Projektifiering

Fokus ligger på att förstå hur tekniken förändrar organisationsstrukturering genom utveckling av nya normer för organisering, med betoning på flexibilitet och temporalitet.

Läs mer

Ledarskaps-arbete

Fokus ligger på att förstå hur riktning för organisering produceras i ett digitaliserat sammanhang.

Läs mer

Flexibilisering

Fokus ligger på flexibilisering av sysselsättning och medarbetare i organisationer till följd av digitaliseringen.

Läs mer

Teknik-upplevelse

Fokus ligger på den roll som tekniken spelar för att stödja en positiv eller negativ erfarenhet av teknik.

Läs mer

Team