sites.mdu.se

Text

Datum 2022-05-18
Artikeltyp Aktuellt

Utgå från barn i arbetet med hållbarhet

För att nå FN:s globala mål för hållbarhet behöver barn få kunskap och bli engagerade i de olika målen tidigt, redan i förskoleåldern. Eva Ärlemalm-Hagsér forskar om hållbarhetsundervisning i förskolan vid MDU. Hon menar att det är fram för allt barnens perspektiv, delaktighet och inflytande som behöver styra arbetet med hållbar utveckling i förskolan.

– Vi lever i en tid med mängder av globala svårigheter och utmaningar av ekologisk, social/kulturell och ekonomisk karaktär. Då är det avgörande att arbetet med hållbarhet sker på alla nivåer i samhället. Från den lokala förskolan till internationella policydokument och givetvis genom forskning på alla nivåer, säger Eva Ärlemalm-Hagsér.

Enligt förskolans uppdaterade läroplan ska hållbar utveckling numera vara en del av förskolans värdegrund. Eva Ärlemalm-Hagsér är också en av författarna till boken ”Researching early childhood education for sustainability: Challenging assumptions and orthodoxies”, och hon ser positivt på utvecklingen.
– Det är viktigt att tidigt introducera barnen för nya sätt att tänka och handla för att möjliggöra en hållbar framtid. Vår forskning tillsammans med förskollärares nya tydligare ansvar för hållbarhetsfrågor skapar bättre förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till hållbar utveckling.

Barnen behöver vara med i arbetet

Utgångspunkten är att barn är medborgare som kan påverka utvecklingen av en hållbar framtid.
– Vi behöver se och förstå att alla barn har rättigheter, kompetenser och förmågan att engagera sig och delta i arbetet för en hållbar nutid och framtid. Det är samtliga forskare inom forskningsområdet hållbarhetsutbildning i förskolan, även internationellt, helt överens om.

– Ansvaret att driva arbetet för förändring ligger naturligtvis hos oss vuxna, men barnens perspektiv, delaktighet och inflytande behöver styra arbetet och även knyta an till deras erfarenhetsvärld och förståelser, avslutar Eva Ärlemalm-Hagsér.

Förra året kom boken Förskolans arbete med hållbarhet på förlaget Studentlitteratur. I boken skriver Eva Ärlemalm-Hagsér tillsammans med forskarna Ingrid Pramling Samuelsson, Ingrid Engdahl, Jonna Larsson och Farhana Borg om hur förskolepedagoger kan arbeta med hållbarhet i förskolan. Boken riktar sig även till studenter som läser förskollärarprogrammet.

Så jobbar du med hållbarhet med barn – 4 tips från professorn

  1. Utgå från att barn har förmågan att som medborgare påverka att skapa en hållbar framtid.

  2. Prata med barnen om hållbarhet på ett sätt som utgår från deras erfarenhetsvärld och förståelser.

  3. Möt barnen i frågor som de har. Då fångar du barnen i något de är engagerade i.

  4. Använd bilder som pedagogiskt förstärker det du pratar om.

Kontaktinformation