sites.mdu.se

Text

Datum 2021-10-28
Artikeltyp Aktuellt

Forskare: snedvriden mediebild av utsatta områden

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Utsatta områden skapar rubriker, ofta kopplat till oro, utanförskap och otrygghet. Terence Fell, universitetslektor i statsvetenskap har tillsammans med sina kollegor vid MDH, Karolinska Institutet (KI) och Stanford University, jämfört positiva faktorer i utsatta områden med en negativ mediebild. Resultatet? Människor som bor i utsatta områden har en annan syn på området än den bild som media målar upp.

Forskargruppen har engagerat unga i att dokumentera utsatta områden i bildform med hjälp av en app. På så sätt anser sig forskarna ha fått en unik förståelse för dessa områden inifrån.

– De unga män som rekryteras som medborgarforskare är utstötta, det vill säga människor som inte bara berövats sin sociala rörlighet, sin representation och identitet utan också många gånger målas ut som fruktade och demoniserade i media. Med hjälp av medborgarforskning som används i denna studie nådde vi grupper i samhället som annars är svåra att nå ut till. Metoden ger upphov till ett samhällsengagemang hos dessa grupper, ett engagemang som också inspirerar och som annars är svårt att uppnå, säger Terence Fell.

Terence Fell menar att medborgarforskning inte bara handlar om att skapa ”empowerment”, i termer av självbestämmande, delaktighet och möjlighet att kunna påverka sin tillvaro, utan också om att synliggöra annars osynliga frågor, som exempelvis vikten av den lokala matvarubutiken, fotbollsplaner och fritidsgårdar – de ungas plats.

– Vår forskning har gett oss insikter om platser som betyder mest för utstötta unga män. I det här fallet visade deras bilder att det lokala centrumet, fotbollsplanen och fritidsgården fungerar som ett motgift mot effekterna av utanförskap i stadsdelarna Fröslunda och Skiftinge i Eskilstuna. Resultatet är applicerbart även på andra utsatta områden.

Med den här insikten kan forskarna nu, enligt Terence Fell, börja motverka medborgarnas brist på inflytande i den lokala politiken.


Hur kan de här insikterna bidra till att utveckla stadsdelarna?

– Det här är värdefulla insikter om att det är viktigt att människor som bor i utstötta områden har tillgång till platser som kan hjälpa dem att känna tillhörighet. Det är absolut nödvändigt att Eskilstunas politiker är medvetna om att vi behöver skapa och utveckla sociala och fysiska sammanhang, som fotbollsplaner och fritidsgårdar, för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Unga som bor i utsatta områden upplever att dessa mötesplatser är värdefulla och skapar en känsla av trygghet – i motsats till den bild media visar av Fröslunda och Skiftinge – och det behöver vi ta fasta på, säger Terence Fell. 


Forskningsartikeln, som publicerades i journalen Sustainability finns att läsa här. Länk till annan webbplats.


Hållbara städer och samhällen

MDH bedriver forskning inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. Den här forskningen knyter an till mål 11, Hållbara städer och samhällen, samt mål 16, fredliga och inkluderande samhällen.FN:s globala mål

MDH bedriver verksamhet som svarar upp mot samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation