sites.mdu.se

Text

Datum 2021-11-30
Artikeltyp Aktuellt

Höga betyg när vi låtit utvärdera vår forskning

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Under 2021 har vi låtit genomföra en extern forskningsutvärdering av all forskning inom MDH. Till vår hjälp har vi haft nationella och internationella bedömare som på olika vis har gått på djupet i högskolans olika forskningsområden. Målet med utvärderingen är att identifiera styrkorna i vår forskning, utveckla våra olika forskningsmiljöer och ytterligare höja kvaliteten.

Forskningsutvärderingen kallas ”MER21” och står för "MDH´s Evaluation for Improved Research Quality 2021” och all forskning vid högskolan ingår i utvärderingen. Vid MDH finns sex olika forskningsområden; Framtidens energi, Hälsa och välfärd, Inbyggda system, Industriell ekonomi och organisation, Innovation- och produktrealisering och Utbildnings-vetenskap och matematik. De nationella och internationella bedömarna är professorer och forskare från andra högskolor och universitet i Sverige, Europa och världen, som är experter inom dessa forskningsområden.

Tre framgångsfaktorer

De nationella och internationella expertpanelerna lyfter främst tre framgångsfaktorer för MDH och vår forskning.

  • De mest framgångsrika forskningsinriktningarna har väl utvecklade internationella nätverk och det finns en hög grad av rekrytering av professorer och doktorander från olika länder.

  • Vi anses vara starka på samarbete med det omgivande samhället – och panelexperterna uttrycker det som ”att samarbete och samverkan är MDH:s DNA”. De lyfter exempelvis fram våra långsiktiga relationer, vars styrka utgörs av bland annat förtroende.  

  • Vår förmåga att samarbeta mellan de olika forskningsinriktningarna, att vi har en välkomnande och öppen atmosfär – och en flexibel organisation.

"MDH har haft en anmärkningsvärd utveckling"

- MDH har haft en anmärkningsvärd utveckling. Efter en konstant tillväxt sedan starten för drygt 40 år sedan har ni nu mer än 1 000 anställda, nästan 20 000 studenter och hundratals externa partners. Det är uppenbart att er forskning och utbildning har varit av stor betydelse, inte minst för regionens utveckling, säger Bertil Svensson, ordförande i panelen för Inbyggda system.

Han fortsätter:

- Ni har kunnat möta och svara på den strukturomvandling som skett bland företagen i regionen, från en traditionell tillverkningsindustri till att tillämpa och utveckla världsledande högteknologi. Av yttersta vikt i denna utveckling är naturligtvis utvecklingen av forskningen vid MDH. Forskningen är grunden för utbildningen, och spetskompetens inom forskning hjälper till att locka de bästa forskarna att undervisa och forska vid MDH, liksom att strategiskt samarbeta med såväl näringsliv som offentlig sektor - regionalt, nationellt och internationellt.

Höga betyg till våra forskningsinriktningar:

  • Innovation och produktrealisering (IPR) har många internationella samarbeten inom sina forskningsområden redan idag och rekommenderas att ytterligare öka dessa och fortsätta fördjupa sina samarbeten med externa parter.

  • Matematik och tillämpad matematik (MaM) får betyget Excellent för sin forskningskvalitet.

  • Inbyggda system (IS) som får höga betyg över hela linjen och betyget Excellent när det kommer till extern finansiering och samarbeten.

  • Framtidens energi (FE) får höga betyg genomgående, och utmärker sig när det kommer till forskningssamarbeten, väl utvecklade internationella nätverk, rekrytering av professorer och doktorander från olika länder samt samverkan med externa parter.
  • Hälsa och välfärd (HV) har haft en stark utveckling där kombinationen av hälsa och välfärd lyfts fram som en styrka.

  • Industriell ekonomi och organisation (IEO) har på ett tydligt sätt stärkt sin kapacitet, ökat antalet publiceringar och även formerat sin forskning kring en stark grupp med forskare.

  • Utbildningsvetenskap (UV) har ökat sin kvalitet totalt sedan forskningsutvärderingen och får höga betyg kring sin samverkan med omgivande samhälle.

Ger värdefulla perspektiv för att fördjupa forskningen


För sju år sedan, 2014, genomfördes den senaste forskningsutvärderingen, MER14. Det kom då fram mycket värdefull input som högskolan haft stor nytta av i arbetet med den nuvarande forsknings- och utbildningsstrategin. Lika stor inverkan kommer MER21 att ha, eftersom både de diskussioner som förts med expertpanelerna och slutrapporten ger högskolan värdefulla perspektiv i arbetet med att fördjupa, utveckla och ytterligare stärka forskning och utbildning vid MDH. Detta är viktigt, inte minst nu när MDH den 1 januari 2022 blir Mälardalens universitet.

- Den kommande universitetsstatusen ger inte bara ett högre forskningsanslag som möjliggör mer och fördjupad forskning, utan också möjlighet för oss att rekrytera fler professorer och doktorander, vilket därmed ytterligare stärker den vetenskapliga grunden för våra kurser och utbildningsprogram. Med universitetsstatus och högre forskningsanslag kan vi bli en ännu starkare samarbetspartner och ytterligare bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Slutrapport för forskningsutvärderingen MER21

Läs och ladda ner här

Kontaktinformation

Till toppen