sites.mdu.se

Text

Datum 2021-05-03
Artikeltyp Aktuellt

Vi utvärderar vår forskning för att ytterligare höja kvaliteten

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Just nu genomförs en extern forskningsutvärdering av all forskning inom MDH. Till vår hjälp har vi nationella och internationella forskare som på olika vis kommer att gå på djupet i högskolans olika forskningsområden. Målet med utvärderingen är att vi ska identifiera styrkorna, utveckla våra olika forskningsmiljöer och ytterligare höja kvaliteten i vår forskning.

Forskningsutvärderingen kallas ”MER21” som står för MDH´s Evaluation for Improved Research Quality 2021” och all forskning vid högskolan ingår i utvärderingen. Vid MDH finns sex olika forskningsområden; Framtidens energi, Hälsa och Välfärd, Inbyggda system, Industriell ekonomi och organisation, Innovation- och produktrealisering och Utbildnings-vetenskap och matematik. De nationella och internationella bedömarna är forskare från andra högskolor och universitet i Sverige, Europa och världen, som är experter inom dessa forskningsområden. Totalt ingår 236 forskare från MDH och 44 medlemmar i expertpanelerna.

Cecilia Lindh, docent i företagsekonomi, är projektledare för forskningsutvärderingen.

- Att vi gör en extern forskningsutvärdering har många vinster. Det gör att vi kan identifiera vilkastyrkeområden vi har, utveckla våra olika forskningsmiljöer och det hjälper oss att göra framtida prioriteringar.Vi lär oss att utvärdera oss själva helt enkelt och får underlag att ytterligare stärka vår forskning, säger hon.

 

Olika delar

Redan i slutet av februari fick de nationella och internationella expertpanelerna ta del av självvärderingar där högskolans forskare beskrivit de olika forskningsmiljöer, och vilka resultat och mål som finns. En viktig del i självvärderingen är den så kallade bibliometrin, som innebär att våra forskare räknar hur mycket högskolan som helhet har publicerat, vilken kvalitet vi har på våra publikationer och hur många inom forskarvärlden som refererar till våra arbeten i sina publikationer (så kallade citeringar). Under perioden 3 – 7 maj genomförs digitala dialoger och diskussioner mellan expertpanelerna och högskolans forskare, akademichefer och rektorer.

 

Ger värdefulla perspektiv

För sju år sedan, 2014, genomfördes den senaste forskningsutvärderingen, MER21. Då kom det fram mycket värdefull input från de externa expertpanelerna som högskolan haft stor nytta av i arbetet med nuvarande forsknings- och utbildningsstrategi. Därför fattade rektor Paul Pettersson i mars i år beslut om att genomföra en ny utvärdering.

- Både de diskussioner vi kommer att föra med expertpanelerna och deras slutrapport kommer att ge oss värdefulla perspektiv i arbetet med att fördjupa, utveckla och ytterligare stärka forskning och utbildning här vid MDH. Detta är viktigt, inte minst när vi nu förbereder oss för att bli Mälardalens universitet, säger Paul Pettersson, rektor vid Mälardalens högskola.

 

Så går utvärderingen till:

  • Forskare, forskarassistenter och forskarstuderande har genomfört självvärderingar av sin forskning. Självvärderingarna beskriver forskningsmiljön, resultat och mål som finns för forskningen.

  • En viktig del i självvärderingen är bibliometrin, som är ett mått på hur många publikationer våra forskare har författat, vilken kvalitet det är på publikationerna och hur många som refererar till MDH:s arbeten i sina publikationer (så kallade citeringar).

  • Under februari 2021 fick expertpanelerna forskarnas självvärderingar och de bibliometrisk analyserna.

  • Under vecka 18 genomför expertpanelerna digitala platsbesök. Under veckan kommer flera olika diskussioner och dialoger att hållas mellan expertpanelerna och högskolans 236 forskare.
  • Expertpanelerna lämnar sina slutrapporter i oktober 2021.
  • Utifrån dessa rapporter tar diskussionerna om framtida strategier för MDH:s kommande forsknings- och utbildningsstrategi form.


Kontaktinformation