sites.mdu.se

Text

Datum 2021-05-21
Artikeltyp Aktuellt

Så kan socialt lärande få utrymme på fritidshemmet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Fritidshemmet ska bidra till att elever ska bli trygga och ansvarsfulla människor, med en förmåga att kommunicera och fungera i grupp. Forskning från MDH visar att arbetet med socialt lärande i fritidshemmet därför bör ses som ett område för undervisning.

Kristina Jonsson har i sin forskning studerat socialt lärande i fritidshemmet genom att intervjua fritidshemspersonal och fritidshemsrektorer. Hennes forskning visar att för att fritidshemmen ska lyckas i sitt uppdrag med socialt lärande, är det viktigt att synliggöra den gemensamma värdegrunden. Forskningen tydliggör också att fritidshemspersonalen och rektorerna behöver varandra i detta arbete.
– Fritidshemspersonalen behöver en pedagogisk ledare och rektorerna behöver sin personal för att få kunskap om vardagen i verksamheten för att kunna utöva sitt ledarskap i praktiken. Studien visar också att alla som arbetar i skolan (fritidshem och grundskola) behöver ha kunskap om fritidshemmets uppdrag, för att det ska bli möjligt för fritidshemspersonalen att genomföra det på ett bra sätt, säger Kristina Jonsson.

Elever ska bli trygga och ansvarsfulla människor

Både fritidspersonal och rektorer utgår från elevperspektiv när de beskriver hur det sociala lärande ska genomsyra verksamheten. Deras beskrivning av socialt lärande visar att elever ska bli trygga och ansvarsfulla människor, med en förmåga att kommunicera och fungera i grupp.
– Samtidigt skiljer sig perspektiven åt, genom att fritidshemspersonalen främst beskriver socialt lärande utifrån den dagliga fritidshemsverksamheten. Rektorerna har däremot ett vidare perspektiv och beskriver arbetet med socialt lärande som en del av ett samhällsuppdrag där samhällsmedborgare utbildas.


Samsyn på socialt lärande

För att nå samsyn kring socialt lärande och hur det går att få in det i undervisningen på fritidshemmet, lyfter Kristina Jonsson fram vikten av kollegiala samtal mellan fritidshemspersonalen och rektorer.
– Inte bara för fritidshemspersonalen skull, utan även för rektorns ledning av verksamheten. Och också för att man ännu tydligare kan skapa samsyn på vad socialt lärande är, hur det bör bedrivas i vardagen och hur eleverna på bästa sätt kan tillägna sig dessa kunskaper oh förmågor. Socialt lärande bör betraktas som ett område för undervisning, och därför behöver man också arbeta medvetet kring fritidshemmet som verksamhet.


Gynnar både individen och samhället i stort

Kristina Jonssons förhoppning är att både fritidshemspersonal, grundskolepersonal och rektorer kan använda hennes avhandling ”Socialt lärande i fritidshemmet” för att reflektera och diskutera hur socialt lärande kan användas i den egna verksamheten.
– Elevers sociala lärande är nära sammanlänkat med både välbefinnande och kunskapsutveckling, på kort och på lång sikt. Därför gynnar en samsyn kring detta både individen och samhället i stort, avslutar Kristina Jonsson.

Läs avhandlingen "Socialt lärande i fritidshemmet" i fulltext (pdf) Pdf.


Globala målen

MDH har forskning som knyter av till samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. Detta har koppling till mål nummer 4, God utbildning för alla.


FN:s globala mål för hållbarhet

Så arbetar MDH med FN:s globala mål för hållbarhet

FN:s globala mål

Kontaktinformation