sites.mdu.se

Text

Datum 2021-06-07
Artikeltyp Aktuellt

Ökat anslag för forskning vid MDH

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH får 19 miljoner kronor i ökat forskningsanslag från och med 2021, vilket motsvarar en ökning med 14 procent.

I forsknings- och utbildningspropositionen förra året aviserade regeringen permanenta anslagsökningar om 700 miljoner kronor, som under 2021 skulle fördelas till landets universitet och högskolor baserat på utbildningsvolym och kvalitetskriterier. MDH tilldelas 19 miljoner kronor, vilket är en ökning av högskolans forskningsanslag med 14 procent.

- Vi får ett välkommet tillskott för forskning. Vid fördelningen har departementet valt att ställa MDH i relation till de nya universiteten och fördela anslagen utifrån kvalitetskriterier. Det är intressant och glädjande att se att vi står oss väl i jämförelse, säger Paul Pettersson, rektor.

2020 var det statliga forskningsanslaget för MDH 131 miljoner kronor. Det statliga forskningsanslaget har MDH, genom relevant forskning, växlat upp med externa medel från forskningsfinansiärer och samverkansparter till nästan det tredubbla.

På MDH finns idag 221 forskarstuderande och 800 lärare och forskare som tillsammans stått för 36 procent av alla avhandlingar som publicerats vid svenska högskolor under perioden 2010 till 2020. När Vetenskapsrådet i Forskningsbarometern 2019 jämför svenska lärosätens citeringsgrad, som ett mått på kvalitet, hamnar MDH högre än flera svenska universitet.

- Med en stark drivkraft, hög grad av samverkan och välkvalificerade forskarkollegor har vi lyckats bygga upp internationellt starka forskningsmiljöer som står sig väl i kvalitetsjämförelser. Det får vi nu ytterligare ett kvitto på i fördelningen av de utökade forskningsanslagen. Jag ser att vi genom vår forskning bidrar med ett stort värde till samhället – och vi som universitet har kapacitet att bidra än mer. Det gör mig mycket stolt, säger Paul Pettersson.

Forskning och utbildning hör samman

Utbildningar vid svenska lärosäten ska vila på en vetenskaplig eller konstnärlig grund. En nära relation mellan forskning och utbildning är avgörande för att ny kunskap ska föras in i utbildningarna.

- Vi har redan idag en stark forskning som grund för våra utbildningar. Den stärkta forskningsfinansiering kommer bidra med än fler vetenskapliga perspektiv i utbildningarna, då forskningsresultaten lägger grund för fortsatt utveckling av våra utbildningar, säger Paul Pettersson.

Att forskningen och utbildning bedrivs med hög kvalitet är en nyckelfråga för MDH. Utöver de granskningar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gör av lärosätets kvalitetssystem och utbildningsprogram har rektor Paul Pettersson därför initierat en internationell utvärdering av all forskning som bedrivs vid lärosätet, kalld MER21 som står för "MDH:s Evaluation for improved Research quality". Syftet är att få kunskap och insikter om hur forskningen kan utvecklas och stärkas ytterligare.

- Vi har framstående forskare från 14 länder som tillsammans genomlyser samtlig forskning vid MDH. Det kommer att ge oss värdefulla insikter som vi ska ta med oss i arbetet med att förbereda oss för att bli universitet, säger Paul Pettersson.

  • Datum 2021-05-03
  • Artikeltyp Aktuellt

Vi utvärderar vår forskning för att ytterligare höja kvaliteten

Den 3 - 7 maj genomförs en extern forskningsutvärdering av all forskning inom MDH. Till vår hjälp har vi nationella och internationella forskare som på olika vis kommer att gå på djupet i högskolans olika forskningsområden. Målet med utvärderingen är att vi ska identifiera styrkorna, utveckla våra olika forskningsmiljöer och ytterligare höja kvaliteten i vår forskning.

om Vi utvärderar vår forskning för att ytterligare höja kvaliteten

Kontaktinformation