sites.mdu.se

Text

Datum 2021-02-18
Artikeltyp Aktuellt

Viktigt att värna om modersmål

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Den 21 februari uppmärksammas den internationella modersmålsdagen i syfte att främja språklig mångfald. Något som forskningen entydigt visar är att goda kunskaper i modersmål gynnar utvecklingen av andra språk och lärandet i skolan. Tillgång till modersmål anses även vara en mänsklig rättighet.

– Mängder av studier, såväl svenska som internationella, visar att utvecklade kunskaper i modersmål främjar såväl utvecklingen av andraspråket som det allmänna kunskapsinhämtandet hos elever som inte har skolans språk som sitt modersmål, säger Annaliina Gynne, universitetslektor i svenska som andraspråk och ämnesföreträdare för svenska som andraspråk på MDH.

Det gäller även för läs- och skrivinlärningen.

– Modersmålsstödet är dessutom viktigt för barnets identitetsbildning och för kontakten med föräldrarnas kulturella bakgrund, säger Annaliina Gynne.

Språklig mångfald är viktigt för samhället

I Sverige talas det uppskattningsvis 200 olika språk. Störst av dem är svenskan, näst störst ett av de nationella minoritetsspråken, finskan, följt av arabiskan. Rätten till att använda och utveckla sitt modersmål är ett grundläggande behov för människan. Trots detta uppskattar FN-organet UNESCO, som instiftade denInternationella modersmålsdagen Länk till annan webbplats. 1999, att cirka 40 procent av världens befolkning saknar tillgång till utbildning på sitt modersmål.

– Språklig mångfald handlar i grunden om att främja mänskliga rättigheter och hållbarhet i alla samhällen. Den internationella modersmålsdagen är extra viktig idag eftersom det finns politiska krafter såväl i Sverige som i övriga världen som propagerar för nedläggning av modersmålsundervisningen, trots att den samlade kunskapen om modersmålens betydelse säger något annat, säger Annaliina Gynne.

Det finns ett stort behov av ökad kunskap om andraspråksinlärning och vikten av välutvecklade kunskaper i modersmål, eller förstaspråk som de ofta benämns. Vid MDH bedrivs språkdidaktisk forskning om bland annat modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Vi erbjuder även flera utbildningar i ämnet svenska som andraspråk.


Våra utbildningar i svenska som andraspråk

Ämneslärarprogrammet svenska/svenska som andraspråk

Ansökan öppnar 15 mars och stänger 15 april.

Läs mer

Kurser för dig som är yrkesverksam i förskola och skola

Vi erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för medarbetare som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Läs mer

Modersmålsundervisning kräver samarbete över ämnesgränserna

– Vi vet idag att inlärning går snabbast och mest effektivt om den sker på elevens starkaste språk och om eleven får använda hela sitt språkliga register. Även för den egna identiteten och för familjens socialisation är det viktig att barnen får fortsätta utveckla sitt förstaspråk, säger Christa Roux Sparreskog som är doktorand i didaktik vid MDH och forskar på hur modersmålslärare, studiehandledare, klasslärare och specialpedagoger samarbetar för att stötta flerspråkiga elever.

Läs mer

Kontaktinformation

Till toppen