sites.mdu.se

Text

Datum 2021-08-20
Artikeltyp Aktuellt

Forskningsprojekt undersöker byggbranschens arbete med miljöfrågor

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Hur förhåller sig byggbranschen i Sverige till miljöfrågor och FN:s globala hållbarhetsmål? Safin Arif, som är alumn vid Mälardalens högskola, har i en mastersuppsats tillika forskningsprojekt undersökt hur offentliga beställare inom bygg- och anläggningssektorn arbetar för att kunna uppnå visionen om koldioxidneutralitet i Sverige år 2045.

21 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. År 2018 genererade importvarorna till sektorn närmare 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e, ett mått på utsläpp av växthusgaser).

– Det finns stora möjligheter att göra skillnad och kraftigt minska utsläppen, enligt den uttalade målsättningen i Agenda 2030 som Sveriges regering antog år 2018, säger Safin Arif som arbetat med forskningsprojektet/mastersuppsatsen.

Enligt den nationella målsättningen ska Sverige vara det första fossilfria välfärdslandet senast år 2045.

– Tyvärr så går omställningen för byggindustrin i Sverige alldeles för långsamt och detta projekt har haft som avsikt att driva på utvecklingen, säger Safin Arif.

Fokus på kommunala bostads- och fastighetsbolag

Projektet, med fokus på hur kommunala bostads- och fastighetsbolag i Sverige arbetar med klimatfrågor, har genom en nulägesanalys granskat hur sektorn förhåller sig till dessa frågor samt att se vilka möjligheter som finns att påverka utvecklingen i byggbranschen. Projektet har avgränsats till att arbeta med ett fallstudieföretag samt offentliga beställare som kommunala bostads- och fastighetsbolag i västra Sverige. 50 procent av den totala byggmarknaden utgörs idag av offentliga beställare.

I projektet har man bland annat undersökt hur de offentliga beställarna arbetar, både strategiskt och operativt, för att kunna uppnå visionen om koldioxidneutralitet i Sverige.

– Det stora deltagandet från de kommunala bostads- och fastighetsbolagen var en viktig faktor för projektets goda resultat. Totalt har 18 kommuner deltagit i studien vilket var viktigt för att få veta hur branschen arbetar för att bli klimatneutrala 2045, samt att identifiera framgångsfaktorer, säger Safin Arif.

Gemensamma hållbarhetsmål

Genom enkäter och intervjuer med respektive VD hos de kommunala bolagen har Safin Arif utvärderat och analyserat olika aktörsbehov. Resultaten har sedan bidragit till en identifiering av hinder som finns mot ökat engagemang för att klara FN:s globala klimatmål. Identifierade hinder som till exempel svårigheter att kunna ställa om eller samverka kring gemensamma hållbarhetsmål genom hela produktions- och aktörskedjan. Men flera medverkande aktörer har nu tillsammans tagit första steget för ett konkurrenskraftigt samhällsbyggande utan klimatpåverkan.

– De som har deltagit i studien är överens om att byggsektorn behöver bli klimatneutrala till 2045. Genom detta forskningsprojekt så hoppas jag att man kan gå från ord till handling i klimatomställningen. Projektet syftar till att ge kunskap och bidra till att politiker och nyckelaktörer kan ge upphov till att sätta grunden med rätt förutsättningar för en sektor som värderar hållbarhet och innovativa lösningar, säger Safin Arif.

– Studien kan bidra till en ökad förståelse kring hur den offentliga sektorn och offentliga beställare resonerar i dagsläget gällande så kallad green production – och vad som kan göras för att få till en positiv förflyttning – för att offentliga beställare skall ställa högre klimatkrav vid produktion av bostäder, säger Safin Arif.

I studien har även Skanska medverkat som samarbetspartner till Safin Arif.

Om du vill veta mer om studien kan du kontakta Safin här.


Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål