sites.mdu.se

Text

Datum 2021-04-08
Artikeltyp Aktuellt

Viktigt att fånga upp psykisk ohälsa hos äldre män för att förebygga självmord

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Äldre män är överrepresenterade i självmordsstatistiken men söker trots det sällan hjälp för psykisk ohälsa. Forskare vid MDH har tillsammans med Karolinska institutet gjort en studie om psykisk ohälsa hos äldre män och kommit fram till att sjuksköterskor inom primärvård spelar en nyckelroll för att identifiera psykisk ohälsa hos äldre män. För att förhindra självmord krävs nära samarbete bland yrkesverksamma samt med patienters anhöriga.

Den åldrande befolkningen växer i Sverige samtidigt som den förväntade livslängden ökar. Ålder är en riskfaktor för psykisk ohälsa och äldre män specifikt är överrepresenterade i självmordsstatistiken.

Birgitta Kerstis och Lena Marmstål Hammar, båda universitetslektorer i vårdvetenskap vid MDH, har genomfört en studie tillsammans med Jenny Karlsson specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård vid Karolinska Institutet. Studien beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera psykisk ohälsa hos äldre män i primärvården. Ett frågeformulär med fem öppna frågor besvarades av 39 sjuksköterskor från 10 primärvårdscentraler och har analyserats.
– När äldre män söker primärvård, är det ofta på grund av somatiska symtom såsom ett sår eller blodtryckskontroll. Sällan för psykiska problem. Det är inte heller ovanligt att äldre män inte själva gör kopplingen att de fysiska symtomen hänger samman med det psykiska måendet och/eller livssituationen, säger Birgitta Kerstis, Lena Marmstål Hammar och Jenny Karlsson.

Resultaten av studien bekräftar att sjuksköterskor i primärvården spelar en nyckelroll för att identifiera psykisk ohälsa hos äldre män. Studien visar också att det finns ett tydligt behov av resurser i form av tid, kompetens, kontinuitet och samarbete med andra yrkesverksamma samt med patienters anhöriga.
–Här har sjuksköterskor inom primärvård en viktig roll i att hjälpa männen att formulera det psykiska måendet och att utveckla vården för att förbättra äldres mäns psykiska hälsa och därmed minska risken för självmord.


Hälsa och välbefinnande

MDH har forskning som knyter an till samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. Denna studie har en direkt koppling till mål nummer 3, om hälsa och välbefinnande.


Forskning inom FN:s globala mål

MDH och de globala målen

Kontaktinformation