sites.mdu.se

Text

Datum 2021-04-20
Artikeltyp Aktuellt

Forskning visar att vi blivit mer produktiva under pandemin

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Många arbetsplatser har under coronapandemin gått över till distansarbete, en omställning som kan vara utmanande för både anställda och chefer. På MDH har man i ett forskningsprojekt utforskat båda gruppernas erfarenheter och resultatet av förstudien visar att en majoritet anser att de blivit mer produktiva.

Förstudien utfördes via en enkät där närmare 150 personer fick svara och beskriva sina upplevelser med egna ord. Förstudien som utfördes under 2020 visar tydliga resultat på att hemarbetet har sina fördelar.

– En majoritet av de svarande ansåg att produktiviteten förbättrats, med ökad flexibilitet och större möjlighet att styra sitt arbete, säger Rachael Tripney Berglund som är doktorand och en av projektmedlemmarna vid MDH.

Det fanns dock även ett antal som menade att produktiviteten försämrats. Många saknar det vardagliga och spontana samtalet kollegor emellan och upplever att den fysiska arbetsmiljön är sämre. Endast ett fåtal tyckte att produktiviteten inte påverkats alls av att jobba hemifrån.

Färre avbrott ger ökad produktivitet

I samtalet med kollegor saknar många pauser och det vardagliga informationsutbytet. Även utbytet av nya idéer och den energi som arbetskamrater ger saknas. Däremot leder färre avbrott och möjligheten att själv välja när och vem man pratar med till ökad produktivitet, anser många i förstudien. Det råder delade meningar om arbetsmöten – några tycker att produktiviteten försämras av att man spenderar mer tid i möten online, men för många är å andra sidan mötena färre och effektivare.

– För att vi ska kunna jobba så bra som möjligt hemifrån är det väldigt viktigt att ordna en väl fungerande arbetsplats, med god ergonomi och stabil internetuppkoppling, säger Rachael Tripney Berglund.

Enligt Rachael kan hemarbetare även behöva stöd att hantera arbetsbelastning och planering av sin arbetsdag, så att man får nödvändiga raster och inte jobbar för mycket utanför arbetstid. Framtidens hemarbetare behöver också få bättre tillgång till information från sin arbetsplats. Flertalet påpekar att det idag är svårt att få svar och att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom organisationen.

Lärdomar för framtiden

Förbättrad produktivitet genom ökad egenstyrning av arbetet och färre avbrott är något som borde kunna användas även på vanliga arbetsplatser, menar Rachael. Många av hemarbetarna har skrivit att deras produktivitet ökat nu när de kan bestämma över till exempel sin arbetstid och arbeta fokuserat utan avbrott.

Forskningsprojektet och studien går nu in i en ny fas, där SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) ska skicka ut enkäten till alla sina medlemmar. Resultaten kommer att vara relevanta för anställda och chefer inom flera organisationer som sannolikt kommer fortsätta att arbeta hemifrån regelbundet i framtiden.

Huvudprojektet är finansierat av AFA Försäkring. Förutom Rachael är övriga projektmedlemmar Tomas Backstöm och Adesuwa Omorede som är projektledare.

Hälsa och välbefinnande

MDH har forskning som knyter an till samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. Denna studie har en direkt koppling till mål nummer 3, om hälsa och välbefinnande.

Delar av denna artikel innehåller en omarbetad text från SIQ som deltar i studien. Läs mer om forskningsprojektet här.


Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation