sites.mdu.se

Text

Datum 2020-11-25
Artikeltyp Aktuellt

MDH ställer om till distansundervisning fram till sommaren

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Undervisning och examination bedrivs nu på distans i första hand. Rektor har fattat beslut om att det ska gälla resten av höstterminen och vårterminen 2021. De praktiska moment eller examinationer som i undantagsfall inte går att genomföra på distans, kommer att genomföras på campus på ett smittskyddssäkert sätt. Syftet med beslutet är att bidra med tydlighet för studenter och lärare, skapa möjlighet till långsiktig planering samt att fortsätta följa myndigheternas råd för att minska risken för smittspridning.

MDH har under hela hösten bedrivit 75 procent av undervisningen på distans. I och med beslutet kommer de moment som tidigare prioriterats till campus att ges på distans.

– Eftersom vi ser en ökad smittspridning i samhället så har jag beslutat att utgångspunkten för MDH:s utbildningsverksamhet i så stor utsträckning som möjligt genomförs på distans för resten av höstterminen och under vårterminen. Detta med syfte att skapa tydliga och klara förutsättningar för studenter och medarbetare när det gäller vår utbildningsverksamhet. Det är viktigt för oss som högskola att vi bidrar till att hålla ner smittspridningen samtidigt som vi har möjlighet att genomföra utbildning av hög kvalitet och med stor rättssäkerhet vid examination. Därför kan vissa delar av utbildningen även fortsättningsvis behöver bedrivas på campus, säger Paul Pettersson, rektor.

Även om inriktningen för MDH:s utbildningar i och med detta beslut är att de ska genomföras på distans så finns det undervisningsmoment och examinationer som inte går att genomföra på distans utan att riskera kvalitet och rättssäkerhet. Det kan vara vissa praktiska moment som kräver fysisk närvaro eller vissa typer av examinationer där riskerna för fusk är för stora. Det är viktigt för MDH att även i fortsättningen kunna examinera studenter som når upp till de kunskapskrav som ställs på en viss examen.

Det är högskolans akademichefer som, utifrån gemensamma riktlinjer och en genomförd risk- och konsekvensanalys, beslutar om vilka undervisningsmoment och examinationer som kommer att genomföras på campus.


Öppet på campus
men i begränsad form

Campus kommer fortsatt att hålla öppet för studenter och medarbetare. För att se till att distans hålls får endast undervisningssalar, grupprum, datasalar och anvisade studieplatser användas. Campus allmänna ytor ska inte användas som samlingsplats eller gruppstudieplats. Extra personal finns på campus för att påminna alla om att följa reglerna.

Det nya beslutet kommer att innebära att endast ett fåtal moment kommer att genomföras på campus, vilket betyder att risken för trängsel i lokalerna minimeras. Medarbetare uppmanas att arbeta hemifrån när det är möjligt och studenter uppmanas att undvika att vara på campus om de inte måste, exempelvis för praktiska moment, examination eller låna litteratur på biblioteket. Campus blir tryggt och säkert för dem som har uppgifter som bara kan genomföras på plats.

– Vi behöver alla ta vårt ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Vi stänger inte campus, men vi kommer att minimera verksamheten i våra lokaler. Det är viktigt för mig att studenter som behöver vara på campus för att klara sina studier får vara det. Det blir möjligt med de åtgärder vi redan har tagit, och som vi nu tar med detta beslut samt om vi tillsammans, studenter och medarbetare, tar vårt ansvar, säger Paul Pettersson.

Övriga anpassningar högskolan gör på campus:

  • utökar avståndet mellan studenter i samtliga undervisningslokaler till cirka 2 meter mellan sittande personer (avståndet mäts mun till mun).
  • antalet platser glesas ut i grupprummen för att säkerställa avstånd, och vissa lärosalar görs om till grupprum.
  • vid praktiska moment där avstånd inte kan hållas, görs en förnyad risk- och konsekvensanalys för att se om det behövs ytterligare skydd eller åtgärd än de som redan gjorts.


Verksamhetsförlagd utbildning

Vad gäller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) pågår en dialog med både vård och skola. Regionerna och kommunerna är tydliga med att det är viktigt att utbildning av sjuksköterskor och lärare fortsätter trots rådande pandemi. Tillsammans med vård och skola anpassas kontinuerligt de riktlinjer som VFU behöver förhålla sig till.


MDH och coronaviruset

Högskolan är fortsatt stängd för allmänheten, men håller öppet för studenter när det är nödvändigt med ett besök på campus för att klara av studierna.

MDH och Coronaviruset