sites.mdu.se

Text

Datum 2020-08-28
Artikeltyp Aktuellt

Äldre med demens rapporterar bristande respekt från hemtjänst

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Personer med demenssjukdom som får hemtjänst upplever sig inte bli bemötta med respekt och värdighet i samma utsträckning som personer som inte har demens. Det visar ett forskningssamarbete mellan MDH, Karolinska Institutet och Högskolan i Dalarna.

− Anmärkningsvärt är också att oavsett om man har en demenssjukdom eller inte så har upplevelsen av att bli bemött med värdighet och respekt minskat mellan åren 2016 och 2018, säger Lena Marmstål Hammar, docent i vårdvetenskap vid MDH.

Studiens resultat, som publicerats i den ansedda tidskriften JAMDA, är enligt Lena Marmstål Hammar problematiskt:

− Utifrån de riktlinjer som finns för personer med demenssjukdom så ska vården vara personcentrerad, vilket innebär att personen ska sättas i centrum och att vården ska vara anpassad efter individen. För detta krävs en relation mellan vårdpersonal och vårdtagare som präglas av respekt och värdighet, säger hon.

Studien visar också att de personer som har omfattande hjälp från hemtjänst upplevde ett sämre bemötande relaterat till respekt och värdighet, jämfört med personerna med färre hemtjänsttimmar.


Värdefulla resultat

Lena Marmstål Hammar påpekar att resultaten är värdefulla i arbetet med att utveckla vård och omsorg av äldre, vilket i nuvarande pandemi är extra aktuellt.

− I utvecklandet av vården bör man analysera varför personer upplever brist på något så fundamentalt som att bli bemött med värdighet och respekt i det egna hemmet när man är i behov av hemtjänst, samt varför upplevelse av värdighet och respekt minskat överlag mellan åren 2016-2018.

Lena Marmstål Hammar betonar att fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med kompetens kring vård av äldre och personer med demenssjukdom behövs, både operativt inom vården och i ledande positioner.

− Först då kan vården utvecklas med utgångspunkt i ett personcentrerat förhållningssätt. Forskning visar att hemtjänsten snarare är uppgiftscentrerad, vilket måste förändras, säger hon.


Extra aktuellt under pandemin

Eftersom studien är baserad på data som samlats in innan pandemin utbröt planerar forskarna uppföljande studier.

− Under pandemin har äldreomsorgen varit i fokus och det skulle vara både värdefullt och intressant att veta hur äldre personer upplevt hemtjänst under denna tid i och med restriktioner med exempelvis besöksförbud, säger Lena Marmstål Hammar.

Forskargruppen planerar att jämföra nuvarande data med data som samlats in våren 2020.

Studien är baserad på nationell data med svar från 271 915 personer, alla över 65 år, som haft hemtjänst under 2016, 2017, och 2018.